Dokument opublikowano 01.05.2020

Dokument obowiązuje od dnia: 01.05.2020

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 2. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2004 r., poz. 827 z późn. zm.).
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 lat, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym; jeśli Klientem nie jest osoba fizyczna, osoba działająca za Klienta, poprzez dokonanie Zamówienia oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem w imieniu i na rzecz którego działa); przyjmuje się, że osoby dokonujące za Klienta i w jego imieniu czynności faktycznych są do tego umocowane przez Klienta niezależnie od zasad reprezentacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy regulacji wewnętrznych Klienta, a także niezależnie od zakresu obowiązków tej osoby u Klienta, jak i podstawy zatrudnienia tej osoby przez Klienta, w tym braku takiej podstawy.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą swojego ustawowego przedstawiciela, i dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub zarobkową. Do Konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta, o ile Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie nie stanowią inaczej. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, dane postanowienie Regulaminu stosuje się wyłącznie do Umów z udziałem Konsumenta, a nie stosuje się go do umów z udziałem przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca – Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559111, 32 3559112 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), e-mail: kontakt(at)twojfotokiosk.pl, faks: 32 3559113. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym ustępie.
 6. Konto – usługa elektroniczna – utworzone po rejestracji i prowadzone nieodpłatnie dla Klienta przez Sprzedawcę na czas nieoznaczony pod unikalną nazwą (Loginem) indywidualne konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego, którego założenie, zarządzanie i likwidacja podporządkowane są Regulaminowi. Konto może być w każdej chwili usunięte przez Klienta bez podania przyczyny poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego żądania. Rejestracja Konta jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązaniu się do jego stosowania.
 7. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna – interaktywny formularz – świadczona dla Klienta przez Sprzedawcę nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, dostępna w Sklepie internetowym, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów w trybie i na zasadach objętych Regulaminem bez rejestracji Konta. Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w trybie objętym Regulaminem, której dotyczy Umowa sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych Towarów (główne cechy świadczenia) umieszczone są w Sklepie internetowym obok zdjęcia Towaru. Towary oraz Ceny prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży (w rozumieniu art. 71 k.c.). Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane, a nadto wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów na odległość w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny lub Ustawy, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego, na warunkach wynikających z Regulaminu i zaakceptowanego przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili zaakceptowania przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta. Każdorazowo Regulamin ma zastosowanie do Umowy sprzedaży w zakresie postanowień odrębnie Umową sprzedaży nieuregulowanych.
 10. Sklep Internetowy – zorganizowana przez Sprzedawcę i będąca jego własnością, prowadzona w języku polskim, wirtualna platforma handlowa dostępna pod adresem www.twojfotokiosk.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie, na warunkach opisanych w Regulaminie.
 11. Zamówienie – sporządzone i wysłane przez Klienta z Konta lub za pomocą Formularza Zamówienia oświadczenie woli Klienta określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianego Towarów, wybraną przez Klienta metodę płatności za Towar wraz z kosztami pakowania i dostawy. Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towarów Sprzedawcy na warunkach wynikających z Zamówienia i Regulaminu. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej Sklepu internetowego informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób zawierania Umów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, jak również prawa i obowiązki Stron Umowy.
 2. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej, a powoływanie się na Regulamin w jakichkolwiek Umowach sprzedaży pomiędzy Stronami nie jest wymagane.
 3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności logowanie lub wypełnianie formularzy dostępnych na stronach Sklepu internetowego, zawarcie przez Strony Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptację bez zastrzeżeń i jednoczesne uchylenie warunków sprzedaży/zakupu obowiązujących u Klienta, a pozostających w sprzeczności z Regulaminem i zastąpienie ich niniejszym Regulaminem. Regulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim ma również zastosowanie, w przypadku, gdy Sprzedawca nie sprzeciwi się tym warunkom w sposób przewidziany u Klienta.
 4. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta uniemożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności rejestrację Konta i/lub złożenie Zamówienia.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem www.twojfotokiosk.pl skąd można go także pobrać w formacie PDF.
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów w Sklepie internetowym. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. Postanowienia Regulaminu i Umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca do korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym, Klient powinien dysponować systemem komputerowym pozwalającym na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a w szczególności posiadanie sprzętu o co najmniej następujących parametrach:
  1. komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer, wersja 10 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 30 i nowsze, Google Chrome wersja 30 i nowsze, Opera wersja 25 i nowsze ) obsługująca CSS i JavaScript, o rozdzielczość ekranu min. 1024×768,
  2. zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer
  3. włączonej obsługi plików cookies,
  4. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  5. systemu operacyjnego Microsoft Windows wersja 7 i nowsze, Linux, iOS
  6. dostępu do Internetu,
  7. aktywnego konta e-mail,
 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu Umowy.
 4. Koszty poniesione przez Klienta przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w tym koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych obowiązują Klienta zgodnie z taryfą jego operatora i Klient pokrywa je we własnym zakresie.
 5. Klient ma obowiązek podawania wszystkich danych w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Klient ponosi ryzyko, a także konsekwencje opisane w ustępach następnych niniejszego paragrafu oraz pełną odpowiedzialność z tytułu nieaktualizowania danych lub podania danych niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
 6. Korzystać ze Sklepu internetowego może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania tych czynności przez Klienta, co wynika z zasad reprezentacji Klienta jako podmiotu lub udzielonego pełnomocnictwa. Przyjmuje się, że dokonywanie jakichkolwiek czynności w Sklepie internetowym oznacza posiadanie przez osobę dokonującą tych czynności, umocowania do ich dokonania.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz treści o charakterze obraźliwym czy w inny sposób naruszających prawa Sprzedawcy czy jakichkolwiek osób trzecich.
 8. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Sprzedawcę odnośnie prawdziwości, zgodności z prawem, rzetelności danych/informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym lub jakichkolwiek danych/informacji zamieszczanych przez Klienta w Sklepie internetowym, Sprzedawca może w każdym czasie żądać od Klienta dodatkowego potwierdzenia danych/informacji w wybranej przez siebie formie i może jednocześnie zażądać dodatkowych dokumentów. Do czasu otrzymania przez Sprzedawcę dodatkowych informacji/dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie obowiązki Sprzedawcy wynikające z Regulaminu, pozostają zawieszone.
 9. W przypadku opisanym w ustępie poprzednim lub w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca może bez dodatkowego weryfikowania danych/informacji Klienta lub bez wzywania do zaprzestania naruszeń, według wyboru Sprzedawcy (poniższe mogą zostać zastosowane łącznie):
  1. odmówić rejestracji Konta;
  2. odmówić wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę (jeśli dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży), bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w tym zakresie, co nie stanowi naruszenia art. 3851 pkt 8 k.c.,
  3. usunąć Konto,
  4. wszcząć przeciwko Klientowi postępowanie karne w sprawie doprowadzenia Sprzedawcy do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem itp.,
  5. dochodzić od Klienta pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy.
 10. Jeśli sankcje, o których mowa w ustępie poprzednim, nastąpiły po dokonaniu wpłaty przez Klienta ceny za Towar lub kosztów dostawy zgodnie z Umową, Sprzedawca, według własnego wyboru, może dokończyć wykonanie Umowy lub od Umowy odstąpić i zwrócić kwotę dokonanej wpłaty Klientowi, bez odsetek i kosztów dodatkowych (np. kosztów wykonania przelewu), pomniejszoną o koszty poniesione przez Sprzedawcę na przygotowanie Umowy, z uwzględnieniem odmienności wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do Konsumentów.

§ 4. Konto lub Formularz Zamówień

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę – Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Pełny dostęp do funkcji i usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Konta wymagającego rejestracji.
 3. Posiadanie Konta zapewnia możliwość:
  1. dokonywania zakupu Towarów,
  2. wystawiania ocen poszczególnym Towarom,
  3. przeglądania historii zakupów,
  4. drukowania zestawień,
  5. zapamiętania danych osobowych i adresów Klienta,
  6. otrzymywania kuponów i rabatów do wykorzystania w Sklepie internetowym.
 4. Dokonywanie zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest również możliwe bez konieczności rejestrowania Konta przez Klienta, tj. poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 5. Korzystanie z Sklepu internetowego za pośrednictwem Formularza Zamówienia nie daje pełnego dostępu do zasobów i opcji Sklepu internetowego, takich jak:
  1. przeglądanie historii zakupów,
  2. zapamiętanie danych osobowych i adresów Klienta,
  3. drukowania zestawień,
  4. otrzymywania kuponów i rabatów do wykorzystania w Sklepie internetowym.
 6. W celu odpowiednio:
  1. rejestracji Konta – należy wypełnić formularz rejestracyjny,
  2. złożenia zamówienia – należy wypełnić Formularz Zamówień, poprzez podanie wszystkich niezbędnych danych identyfikacyjnych Klienta (pola wymagane).
 7. W celu aktywacji Konta, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny, w który Klient musi kliknąć.
 8. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem udostępnienia swojego Konta lub ujawnienia loginu i/lub hasła osobom trzecim a także utraty loginu i /lub hasła, do czasu zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy i zablokowania Konta przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto w sytuacji, gdy nie było logowania na Koncie przez co najmniej jeden rok.
 10. Klient ma prawo usunąć Konto w każdym czasie, za wyjątkiem sytuacji gdy doszło już do zawarcia Umowy, wówczas usunięcie konta może nastąpić dopiero po jej wykonaniu przez obie strony, chyba że Klient odstąpi od umowy przed jej wykonaniem.

§ 5. Składanie Zamówienia – zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie internetowym ogłoszenia o zaproszeniu do zawarcia Umowy sprzedaży, w postaci zdjęć Towarów i sugerowanej ceny.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w Dni robocze.
 3. Klient komponuje Zamówienie wybierając Towary i „wkładając je” do wirtualnego koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do Koszyka” znajdującego się obok zdjęcia Towaru. „Włożenie” Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, ani nawet ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia takiej umowy.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient każdorazowo ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu. Elementem procedury składania Zamówienia jest również aktualizacja przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji lub Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne (pola wymagane) oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta wraz z akceptacją Polityki Prywatności Sklepu internetowego, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 5. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych Sprzedawcy, w tym do przekazywania tych danych innym podmiotom, świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi marketingowe poprzez zaznaczenie podczas składania Zamówienia pola „Zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności”. Zgoda, o której mowa w niniejszym ustępie może być w każdym czasie odwołana na warunkach określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 6. Klient ma możliwość skontrolowania i zmiany wszelkich danych wprowadzonych do formularza Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia.
 7. Zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia, czyli oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, na warunkach i cenach wynikających z Zamówienia oraz Regulaminu. Zamówienie (oferta) Klienta jest ważne przez 30 Dni roboczych od daty jego złożenia.
 8. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczeń w nim zawartych, jak również oświadczenia, że Klient:
  1. ma zgromadzone wystarczające środki finansowe na zapłatę za Towar i w dacie składania Zamówienia nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne lub jakiekolwiek inne (w tym upadłościowe lub likwidacyjne), które może negatywnie odbić się na kondycji finansowej Klienta, a przez to na zdolności do zapłaty za Towary kupione w Sklepie internetowym,
  2. w przypadku korzystania z karty kredytowej/płatniczej jest uprawniony do jej używania,
  3. będący osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej, pozostającym w związku małżeńskim z ustawową lub rozszerzoną wspólnością majątkową małżeńską, poinformował małżonka o zawarciu i treści Umowy sprzedaży, a małżonek wyraził na nią zgodę,
  4. akceptuje faktury bez podpisu; w razie gdyby Klient nie akceptował faktur bez podpisu, należy wyraźnie zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w rubryce „dodaj komentarz do zamówienia”,
  5. osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem). Na potrzeby Regulaminu i Umowy sprzedaży, przyjmuje się, że osoba składająca ofertę (składająca Zamówienie) w imieniu i na rzecz Klienta, jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
  6. ma obowiązek informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz danych podanych przy rejestracji Konta, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych od zmiany tych okoliczności/danych, w formie co najmniej e-mail, pod rygorem nieważności; w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie negatywne konsekwencje w tym zakresie obciążają wyłącznie Klienta.
 9. Sprzedawca potwierdzi Klientowi niezwłocznie po złożeniu Zamówienia fakt otrzymania i przyjęcia do wykonania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta w Koncie lub Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do wykonania (o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu), stanowi przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę i zawarcie Umowy sprzedaży Towarów objętych potwierdzeniem Sprzedawcy (dalej zwane także: zaakceptowanym Zamówieniem). Brak potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę uznaje się za niewyrażenie zgody na zawarcie Umowy sprzedaży.
 11. W przypadku nie zawarcia przez Strony Umowy sprzedaży, w sytuacji o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat dodatkowych związanych z tym zwrotem.
 12. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę sprzedaży wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Klienta, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 13. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku Umową sprzedaży nie są dla Sprzedawcy wiążące.
 14. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury (należy podać nazwę firmy oraz NIP), która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsze oświadczenie uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.), chyba, że Klient zaznaczy podczas składania Zamówienia, że chce otrzymać fakturę papierową. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi woli otrzymania faktury otrzyma on wyłącznie paragon fiskalny.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego w formacie PDF oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 16. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez konieczności podawania przyczyny w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone Klientowi w dowolnej formie, w tym w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w takcie rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

§ 6. Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są podanymi w złotych polskich cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej cenie Zamówienia. Całkowita cena Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 9 Regulaminu. Jeśli nie jest widoczny oddzielnie koszt dostawy, przyjmuje się, że podana cena nie zawiera kosztu dostawy. Postanowień zdania poprzedzającego nie stosuje się do Umów zawieranych z Konsumentami.
 3. Cena dotyczy jednej sztuki Towaru, z wyjątkiem sytuacji, w których wprost wskazane jest, że cena dotyczy innej ilości Towaru.
 4. Cena podana w Sklepie internetowym nie jest wiążąca i może ulec zmianie przy każdym kolejnym połączeniu internetowym, aż do chwili zawarcia Umowy.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny za Towary, wynikającej z Umowy.
 6. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu Towaru.
 7. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić, według wyboru Klienta:
  1. przy odbiorze Towaru, gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zakupionego Towaru (płatność za pobraniem),
  2. przed dostawą Towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, podane przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy sprzedaży,
 8. W przypadku braku otrzymania zapłaty za Towar w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży (płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem) lub w dacie dostawy (płatność za pobraniem – gotówką) Sprzedawca anuluje zaakceptowane Zamówienie, na co Klient wyraża zgodę, o czym powiadomi Klienta e-mailem. W tej sytuacji, aby dokonać zakupu Towaru, Klient musi ponownie przejść procedurę złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 10. Uprawnienie określone w ustępie poprzednim przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. W przypadkach określonych w ustępach 9 i 10 niniejszego paragrafu Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o podwyższeniu ceny.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, z zastrzeżeniem ustępów 9 i 10 niniejszego paragrafu.
 13. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczania o potrąceniu jego wierzytelności wobec Sprzedawcy, ani dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności cesji) bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Sprzedawcy.
 14. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do całkowitej zapłaty ceny za Towar przez Klienta.
 15. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zwrocie ceny za Towar i/lub kosztu dostawy przez Sprzedawcę, rozumie się przez to zwrot nominalnej kwoty wpłaconej przez Klienta, bez odsetek i kosztów, pomniejszonej o koszty poniesione przez Sprzedawcę na przygotowanie Umowy sprzedaży, z uwzględnieniem odmienności wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.

§ 7. Dostawa Towaru

 1. Klient wybiera sposób dostawy spośród form dostępnych w Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia (np. Kurier za pobraniem/bez pobrania lub odbiór własny w siedzibie sklepu lub inne – jeśli są dostępne).
 2. Dostawa Towaru następuje wyłącznie na terytorium Polski, do miejsca dostawy wskazanego w Umowie sprzedaży.
 3. Miejscem dostawy może być dowolna, z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, lokalizacja podana przez Klienta lub jedna z lokalizacji Sprzedawcy, wskazana w „Szczegółach dostawy” podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca nie świadczy usług transportowych.
 5. Sprzedawca zapewnia dostawę za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika/kuriera lub operatora pocztowego (dalej ogólnie: przewoźnik). Dostawa Towaru może być realizowana z różnych miejsc i w kilku paczkach/częściach/partiach (dalej: dostawa częściowa), w ramach ustalonych kosztów dostawy – o czym Klient będzie powiadomiony przez Sprzedawcę. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, ilekroć w Regulaminie jest mowa o dostawie, rozumie się przez to każdą część dostawy częściowej.
 6. Z wyłączeniem Umów zawartych z Konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty zarówno pośrednie lub bezpośrednie wynikające z błędów w dostawie, wad w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przewoźnika lub powstałe po dacie przekazania Towaru przewoźnikowi.
 7. Wysokość kosztu dostawy może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, miejsca dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy Towaru (w tym pakowania, transportu, ubezpieczenia, itp.) wynikających z Umowy sprzedaży na równi z obowiązkiem zapłaty ceny za Towar. Wysokość kosztów dostawy wynika każdorazowo z aktualnego cennika dostaw stosowanego przez Sprzedawcę.
 9. Maksymalny czas realizacji dostawy Towaru wynosi 60 Dni Roboczych od daty zaksięgowania płatności lub zawarcia Umowy (w przypadku płatności za pobraniem), z zastrzeżeniem postanowień ustępu następującego. Po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zaakceptowanego Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszty przygotowania Umowy do wykonania, a Konsumentowi także zapłacone przez niego koszty dostawy Towaru.
 10. Data dostawy może ulec przesunięciu przez Sprzedawcę maksymalnie o 30 Dni Roboczych w stosunku do daty podanej Klientowi, bez konieczności podawania przyczyny, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę i nie rodzi jego odpowiedzialności odszkodowawczej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Sprzedawca uzgodni z Klientem nową datę dostawy.
 11. Towar uważa się za skutecznie dostarczony w chwili doręczenia go do miejsca odbioru wynikającego z Umowy lub w chwili przedstawienia Towaru do odbioru Klientowi w miejscu odbioru (dalej: „data dostawy”), wynikającym z Umowy. Od tego momentu Klient, który nie dokona odbioru Towaru pozostaje w opóźnieniu i ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru.
 12. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Klienta w dacie dostawy.
 13. Klient zobowiązuje się przyjąć Towar od przewoźnika w dacie dostawy. Przez przyjęcie Towaru rozumie się podpisanie dokumentów dostawy przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną i przybicie pieczęci Klienta niebędącego Konsumentem, w tym podpisanie dokumentu dostawy z zastrzeżeniem wad, jeśli zostaną stwierdzone podczas dostawy. Przyjmuje się, że osoba podpisująca dokumenty dostawy jest do tego umocowana przez Klienta.
 14. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczony Towar pod kątem ilości i jakości oraz asortymentu tj. zgodności z Umową przed przystąpieniem do rozładunku i w razie rozbieżności, zastrzeżenia wpisać na dokumencie dostawy, pod rygorem utraty powoływania się na tego typu wady w późniejszym terminie.
 15. W przypadku dostarczenia Towarów za pośrednictwem przewoźnika, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w dacie dostawy, przed przystąpieniem do rozładunku i zaznaczyć stwierdzone wady na dokumencie dostawy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te wady w późniejszym terminie. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 5 dni od odebrania Towaru). Stanowi to podstawę do skutecznego zgłoszenia reklamacji dostawy do Sprzedawcy.
 16. Przystąpienie przez Klienta do rozładunku, bez podpisania dokumentów dostawy jest równoznaczne z przyjęciem dostawy bez zastrzeżeń.
 17. Przyjmuje się, że osoba dokonująca rozładunku jest do tego umocowana przez Klienta.
 18. W przypadku dostawy Towaru polegającej na odbiorze Towaru przez Klienta z lokalizacji Sprzedawcy, zastrzeżenia dotyczące wad dostawy, o których mowa w ustępach poprzedzających należy sporządzić przed przystąpieniem do załadunku Towaru, na dokumentach dostawy. Wszelkie postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio. Klient nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 19. W przypadku, gdy Klient w dowolny sposób będzie utrudniał lub uniemożliwiał odbiór Towaru (np. bez uzasadnienia odmówi przyjęcia Towaru; miejsce dostarczenia Towaru przez przewoźnika będzie niedostępne; nie będzie osób uprawnionych do odbioru Towaru itp.), Sprzedawca może obciążyć Klienta karą umowną w wysokości ceny brutto za Towar wynikającej z Umowy sprzedaży (a w stosunku do Konsumenta maksymalnie w wysokości 30% ceny), co nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych, a także innych praw wynikających z Regulaminu.
 20. W przypadku stwierdzenia wad dostawy tj. ilościowej lub jakościowej (asortymentowej) niezgodności z Umową ( o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu) lub naruszenia opakowania Towaru (o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu) – powyższe nie dotyczy wad ukrytych, które Klient ma prawo zgłaszać przez cały okres rękojmi, o ile nie jest wobec niego wyłączona – Klient zobowiązany jest do sporządzenia pisemnej pod rygorem nieważności reklamacji dostawy, zawierającej szczegółowy opis wady wraz z uzasadnieniem, datę, czytelny podpis Klienta i załączenia do tak sporządzonej reklamacji dokumentu dostawy, sporządzonego z zastrzeżeniami o istnieniu wad i podpisami Klienta i przewoźnika, pod rygorem nieważności.
 21. Reklamację, sporządzoną w sposób opisany w ustępie poprzedzającym, należy wysłać listem poleconym w terminie 7 dni od dnia dostawy, pod rygorem nieważności. Za datę wysłania reklamacji przyjmuje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.
 22. Sprzedawca ma 14 Dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dostawy na jej rozpatrzenie i poinformowanie o tym Klienta co najmniej e-mailem. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedawcę.
 23. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest, według własnego wyboru, do dokonania naprawy lub wymiany wadliwego Towaru lub wadliwego elementu Towaru, na Towar wolny od wad, w terminie uzgodnionym z Klientem, ale nie krótszym niż 14 Dni roboczych, na własny koszt lub też do proporcjonalnego obniżenia ceny Towaru.
 24. Do ponownej dostawy Towaru na skutek uznanej przez Sprzedawcę reklamacji dostawy, wszystkie postanowienia dotyczące dostawy stosuje się odpowiednio.

§ 8. Zasady reklamacji Towaru (dla Konsumentów)

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do Umów z udziałem Konsumentów.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 3. Jeśli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje należy przesyłać na piśmie lub mailem (za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego) pod rygorem nieważności, na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli:
  1. jest sporządzona na piśmie lub mailem (zawiera opis wady/niezgodności Towaru z Umową oraz pożądany sposób załatwienia reklamacji przez Konsumenta) i doręczona Sprzedawcy (reklamacja wysłana drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanego pisma, nie stanowi spełnienia wymogu pisemności);
  2. do reklamacji załączony jest reklamowany Towar (a jeśli Towar jest niestandardowych wymiarów, Konsument zobowiązany jest przechowywać Towar przez okres co najmniej 30 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji lub do daty rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jeśli data ta przypada wcześniej, w sposób umożliwiający zbadanie Towaru przez Sprzedawcę, jeśli Sprzedawca zdecyduje, że jest taka potrzeba);
  3. do reklamacji załączony jest dowód zakupu (np. faktura, potwierdzenie przelewu wykonanego przez Klienta lub inne) lub Konsument powołuje się na taki dowód (np. zeznanie świadka).
 6. Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w punkcie poprzednim lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w niniejszym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie rozpatrywana.
 7. Prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta.
 8. Sprzedawca może ale nie musi zwrócić się do Konsumenta o uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów dotyczących reklamacji. W takim wypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od daty otrzymania przez Sprzedawcę żądanych dodatkowych danych lub dokumentów.

§ 9. Zasady reklamacji usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego należy przesyłać na piśmie pod rygorem nieważności, na adres Sprzedawcy.
 2. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli zawiera opis informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Klienta.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta, zaś w stosunku do pozostałych Klientów, uważana jest za nieuznaną.

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży (dla Konsumentów)

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik na zasadach określonych w Ustawie. Informacja dla Konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jako załącznik nr 1 do Regulaminu, i wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży, jako załącznik nr 2 do Regulaminu, stanowią jego integralną część. Konsument może skorzystać ze wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność i/lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jak również za przerwy lub niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem internetowym.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że zarówno Konto jak i dostęp do Sklepu internetowego nie musi być dostępne w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca dołoży należytej staranności aby nie dopuszczać lub eliminować sytuacje, o których mowa w ustępach poprzednich, jednak w razie ich zaistnienia, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności za niemożliwość dokonania zakupu Towaru w danym momencie, po danej cenie, czy w ogóle, na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Klienta należycie udokumentowanej, bezpośredniej straty rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, oraz utraconych korzyści. Wartość odszkodowania nie może jednak przekroczyć ceny za Towar zamówiony przez Klienta.
 6. Sprzedawca nie zapewnia przydatności Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego Umową sprzedaży leży wyłącznie po stronie Klienta. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
 7. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez producenta Towaru jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, praw na dobrach niematerialnych, w tym patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich i pokrewnych i innych tym podobnych.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Konsumentów wyłącznie w zakresie, w jakim powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa nie stanowią inaczej.

§ 12. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. Można je także pobrać w formacie PDF bezpośrednio ze strony www.twojfotokiosk.pl.

§ 13. Zmiana Regulaminu

 1. W stosunku do Umów zawartych z Konsumentami Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania uzupełnienia lub zmian Regulaminu powodującej zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
  4. poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu internetowego,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),
 2. W pozostałych przypadkach, tj., Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej z podaną datą publikacji i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Konsumenta, w terminie 5 Dni roboczych od daty ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Klienta uzupełnień lub zmian, wiążące dla Stron będą postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzemieniu.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte Umowy.
 5. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być wprowadzane w każdym czasie.

§ 14. Doręczenia

 1. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o kontakcie/korespondencji, bez wyraźnego wskazania formy, rozumie się przez to korespondencję elektroniczną w formie e-mail. Strony dopuszczają korespondencję w formie faxu, o ile wynika to wyraźnie z Regulaminu lub Umowy. Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres wskazany na Koncie lub w Regulaminie, listu poleconego, o ile wynika to z Regulaminu lub Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Doręczenia korespondencji Klientowi uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:
  1. w formie pisemnej – jeśli pismo zostało wysłane listem poleconym na adres Klienta wynikający z Konta:
   1. i. w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;
   2. ii. w dacie pierwszej adnotacji doręczyciela pocztowego lub przewoźnika o odmowie odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego;
  2. w formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Klienta podany w Koncie lub Formularzu Zamówienia – w dacie i godzinie wysłania przez Sprzedawcę;
  3. w formie faksu – jeśli pismo zostało wysłane na numer faksu Klienta podany w Koncie lub Formularzu Zamówienia – w dacie i godzinie wysłania przez Sprzedawcę.
 3. Doręczenia korespondencji Sprzedawcy uważa się za skutecznie dokonane w dacie faktycznego otrzymania korespondencji przez Sprzedawcę. Jeśli doręczenie korespondencji do Sprzedawcy nastąpiło, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, w Dniu roboczym przed godziną 8.00 rano lub po godzinie 16.00 po południu lub w dniu wolnym od pracy, przyjmuje się że doręczenie nastąpiło w kolejnym Dniu roboczym.
 4. Adres e-mail lub numer faksu Klienta lub adres korespondencyjny, jest adresem e-mail lub numerem faksu podanym w Koncie lub Formularzu Zamówienia, a nadto na który Sprzedawca przesyła wszelkie materiały i zapytania związane z realizacją Umowy. Zmiana adresu e-mail lub numeru faksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Sprzedawcy od momentu wyraźnego powiadomienia go o tym fakcie. W przypadku braku otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, zmiana adresu e-mail lub numeru faksu jest dla Sprzedawcy niewiążąca, zaś informacje i materiały przesłane według wyboru Sprzedawcy na dotychczasowy adres e-mail lub numer faksu lub nowy adres e-mail lub nr faxu, uważa się za skutecznie doręczone Klientowi.

§ 15 Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa

 1. W czasie trwania Umowy sprzedaży, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Strony zobowiązują się wzajemnie względem siebie do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danej Strony nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę Stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe (w szczególności dotyczące uzyskanych rabatów, opustów lub promocji na rzecz Klienta) i organizacyjne każdej ze Stron, w tym także treść indywidualnie uzgodnionych postanowień Umowy sprzedaży.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym, pod rygorem nieważności, zezwoleniem Strony, której owe informacje dotyczą, a także za wyjątkiem ujawnienia ich doradcom prawnym, finansowym i księgowym Strony, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiązane są mocą odrębnej umowy do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w stopniu nie mniejszym niż wynikający z niniejszej Umowy
 3. Za przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu żadnej ze Stron nie jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.

§ 16. Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży, jeżeli jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej.
 2. Za siłę wyższą, o której mowa w ustępie poprzedzającym uważa się wszelkie okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy. Za zdarzenia siły wyższej Strony uznają w szczególności: powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych, władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu, bez względu na to czy mogły zostać przewidziane itp.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Sprzedawcy.
 4. Strona, dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o rozpoczęciu i zakończeniu ww. okoliczności nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z powołania się na klauzulę siły wyższej.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, jak i wszystkie Umowy zawierane przez Sprzedawcę, podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.
 3. Językiem obowiązującym w kontaktach między Stronami jest język polski i wszelkie informacje i korespondencja są wiążące wyłącznie w wersji polskojęzycznej.
 4. Jeżeli Umowa sprzedaży zawiera jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), Strony uzgadniają, że wszelkie relacje pomiędzy nimi będą regulowane przez prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe.
 5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu, pierwszeństwo ma treść Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach – w zależności od wartości przedmiotu sporu; Konsument ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według reguł wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu i Umowy sprzedaży, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. W sprawach z udziałem Konsumentów, w zakresie postanowień stanowiących klauzule abuzywne, art. 3851 § 2 kodeksu cywilnego stosuje się.
 8. Nie wykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Sprzedawcę jakichkolwiek uprawnień wynikających z Regulaminu lub Umów sprzedaży, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami Umów sprzedaży (na korzyść Klienta) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku niewynikającego z Umowy sprzedaży lub Regulaminu, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Sprzedawcę, czy też przyjęcia na siebie obowiązków nie wynikających z Regulaminu.
 9. Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Sprzedawcy, skorzystanie ze Sklepu internetowego przez Konsumenta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – informacja dla Konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży;
  3. Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności Sprzedawcy;
 11. Tytuły paragrafów są zamieszczone wyłącznie dla łatwiejszego poruszania się w Regulaminie i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.

Plik w wersji PDF do pobrania na stronie: Przydatne dokumenty