Dokument opublikowano 28.03.2018

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych (dalej: Dane) osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu internetowego, formularza kontaktowego lub Galerii Zdjęć (w tym osoby, której wizerunek zamieszczono w Galerii) dostępnych pod adresem www.twojfotokiosk.pl (dalej: Klient), której Dane są przetwarzane w związku z ich funkcjonowaniem, oraz rodzaj wykorzystywanych przez Administratora plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.
 2. Polityka stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Regulaminu Galerii i jest ich integralną częścią, zaś wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

§ 2.Dane osobowe

 1. Administratorem Danych jest Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559110, e-mail.: kontakt@twojfotokiosk.pl, faks: 32 3559113, dalej: ADO.
 2. ADO oświadcza, że Dane Klienta są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,) dalej: RODO, oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego (w szczególności rejestracja Konta, wysłanie Formularza Zamówień), formularza kontaktowego lub Galerii Zdjęć jest równoznaczne ze świadomością Klienta, że jego Dane mogą być – w zależności od sposobu korzystania ze Serwisu – przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  • a. udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Klienta,
  • b. podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy, w szczególności:
   • I. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu internetowego lub Galerii,
   • II. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem,
   • III. zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,
   • IV. przetwarzania Formularza Zamówień, Zamówienia, Formularza
   • V. realizacji Zamówienia,
   • VI. dostawy Towaru,
   • VII. dokonania rozliczania za Towar i jego dostawę,
   • VIII. publikacji Zdjęcia,
   • IX. zmiany lub rozwiązania Umowy,
   • X. komunikacji z Klientem,
   • XI. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji, Zgłoszeń i innych pism kierowanych przez Klienta do ADO,
  • c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  • d. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celu:
   • I. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń ADO,
   • II. ochrony przed roszczeniami Klienta czy próbami oszustwa,
   • III. ustalenia i ochrony roszczeń osób trzecich,
   • IV. marketingu własnych usług ADO,
   • V. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez ADO usług,
   • VI. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   • VII. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   • VIII. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 4. 4. Przetwarzane przez ADO Dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, wizerunek oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta.
 5. 5. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy ADO, podmioty współpracujące ze ADO w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie sprzedaży Towarów, świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania Sklepem internetowym, Formularzem, Galerią, jak również w zakresie marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej ADO, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co ADO, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) Klienta i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem ADO procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe, a w przypadku Galerii także Goście.
 6. ADO nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Dane są przechowywane:
  • a. do czasu odwołania zgody przez Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • b. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
  • c. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z Umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy,
  • d. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • e. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO lub Klienta związanych z korzystaniem ze Serwisu – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 9. Klient ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO.
 10. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgody Klienta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Klient korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@twojfotokiosk.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta, telefonicznie pod numerem 32 3559110, faksem pod numerem 32 3559113 lub osobiście w siedzibie ADO.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych ADO przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, rejestracji Konta, korzystania z Galerii udzielenia odpowiedzi na zapytanie czy Zgłoszenie Klienta. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności wykonanie Umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).
 15. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności w ramach Konta i Formularza Zamówień, formularza kontaktowego, Formularza i Galerii, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  • a. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  • b. podmiotu obsługującego płatności – imiona i nazwiska, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
  • c. dostawców Internetu – dane o lokalizacji, identyfikator internetowy,
  • d. Autorów – w zakresie wizerunku osób przedstawionych na Zdjęciach.
 16. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 17. Klient, poprzez odhaczenie odpowiedniej zgody w zakładce „Kontakt”, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Klient ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane w szczególności poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska pocztą elektroniczną na adres kontakt@twojfotokiosk.pl.