Opis

Foto zestaw Love składa się z pięciu okładek na zdjęcia 10×15 cm oraz jednej foto zawieszki na zdjęcie 10×15 cm. Motywem, który łączy zestaw w jedna całość jest wesoła grafika i tekst “All we need is love”, dlatego jest najlepszym prezentem na Walentynki, urodziny czy imprezy rodzinne.

Foto zestaw Love na zdjęcia

Umieść zdjęcie w zawieszce aby podkreślić swój aktualny nastrój, a przy okazji ciekawie udekorować wnętrze domu lub mieszkania albo spraw fajny prezent bliskiej Ci osobie.

foto zestaw love

To wyjątkowo proste – wystarczy wydrukować zdjęcia z naszego smartfonu i wrzucić najpiękniejsze wspólne chwile do okładki, skreślić parę serdecznych słów i niezapomniany prezent możemy przekazać bliskiej osobie.

Do kolorowej okładki można dołożyć Love zawieszkę z humorystycznym zdjęciem, wydrukowanym jak zdjęcie z Instaxa i na ramce napisać ciekawy komentarz. Z pewnością taki zestaw sprawi wiele radości i spowoduje, że ten dzień będzie dla Was niezapomniany. Skorzystaj z foto kiosku Kodak i wydrukuj do okładki Wasze niezapomniane chwile, teraz to takie proste.

Produkt, które właśnie kupujesz zawiera 5 sztuk okładek oraz 1 sztukę zawieszki na zdjęcia, przeznaczony jest do zdjęć w formacie 10×15 cm.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

§ 1.Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych (dalej: Dane) osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu internetowego, formularza kontaktowego lub Galerii Zdjęć (w tym osoby, której wizerunek zamieszczono w Galerii) dostępnych pod adresem www.twojfotokiosk.pl (dalej: Klient), której Dane są przetwarzane w związku z ich funkcjonowaniem, oraz rodzaj wykorzystywanych przez Administratora plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.
 2. Polityka stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Regulaminu Galerii i jest ich integralną częścią, zaś wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

 

§ 2.Dane osobowe

 1. Administratorem Danych jest Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559110, e-mail.: kontakt@twojfotokiosk.pl, faks: 32 3559113, dalej: ADO.
 2. ADO oświadcza, że Dane Klienta są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,) dalej: RODO, oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego (w szczególności rejestracja Konta, wysłanie Formularza Zamówień), formularza kontaktowego lub Galerii Zdjęć jest równoznaczne ze świadomością Klienta, że jego Dane mogą być – w zależności od sposobu korzystania ze Serwisu – przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  • a. udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Klienta,
  • b. podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy, w szczególności:
   • I. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu internetowego lub Galerii,
   • II. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem,
   • III. zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,
   • IV. przetwarzania Formularza Zamówień, Zamówienia, Formularza
   • V. realizacji Zamówienia,
   • VI. dostawy Towaru,
   • VII. dokonania rozliczania za Towar i jego dostawę,
   • VIII. dokonania rozliczania za Towar i jego dostawę,
   • IX. zmiany lub rozwiązania Umowy,
   • X. komunikacji z Klientem,
   • XI. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji, Zgłoszeń i innych pism kierowanych przez Klienta do ADO,
  • c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  • d. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celu:
   • I. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń ADO,
   • II. ochrony przed roszczeniami Klienta czy próbami oszustwa,
   • III. ustalenia i ochrony roszczeń osób trzecich,
   • IV. marketingu własnych usług ADO,
   • V. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez ADO usług,
   • VI. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   • VII. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   • VIII. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 4. Przetwarzane przez ADO Dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, wizerunek oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta.
 5. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy ADO, podmioty współpracujące ze ADO w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie sprzedaży Towarów, świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania Sklepem internetowym, Formularzem, Galerią, jak również w zakresie marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej ADO, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co ADO, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) Klienta i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem ADO procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe, a w przypadku Galerii także Goście.
 6. ADO nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Dane są przechowywane:
  • a. do czasu odwołania zgody przez Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • b. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
  • c. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z Umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy,
  • d. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • e. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO lub Klienta związanych z korzystaniem ze Serwisu – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 9. Klient ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO.
 10. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgody Klienta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Klient korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@twojfotokiosk.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta, telefonicznie pod numerem 32 3559110, faksem pod numerem 32 3559113 lub osobiście w siedzibie ADO.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych ADO przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, rejestracji Konta, korzystania z Galerii udzielenia odpowiedzi na zapytanie czy Zgłoszenie Klienta. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności wykonanie Umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).
 15. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności w ramach Konta i Formularza Zamówień, formularza kontaktowego, Formularza i Galerii, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  • a. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  • b. podmiotu obsługującego płatności – imiona i nazwiska, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
  • c. dostawców Internetu – dane o lokalizacji, identyfikator internetowy,
  • d. Autorów – w zakresie wizerunku osób przedstawionych na Zdjęciach.
 16. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 17. Klient, poprzez odhaczenie odpowiedniej zgody w zakładce „Kontakt”, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Klient ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane w szczególności poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska pocztą elektroniczną na adres kontakt@twojfotokiosk.pl.

 

§ 3.Pliki typu cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego, formularza kontaktowego lub Galerii. Podczas wizyty Klienta w Sklepie internetowym i Galerii automatycznie zbierane są następujące dane Klienta:
  • a. adres IP,
  • b. data i czas wizyty na stronie,
  • c. adres strony, z której Klient został przekierowany na stronę Sklepu internetowego lub Galerii.
 3. ADO jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Sprzedający wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
   • a. dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
   • b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Sklepu internetowego i Galerii do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
   • c. możliwości logowania do Sklepu internetowego,
   • d. utrzymania logowania Klienta na każdej kolejnej stronie Sklepu internetowego,
   • e. zapamiętywanie ustawień filtrów katalogu produktów,
   • f. zapamiętywanie ilości produktów na stronie katalogu produktów,
   • g. zapamiętywanie produktów do porównania.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Sklepu internetowego lub Galerii przez Klienta. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. ADO informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Sklepu internetowego lub Galerii.
 8. Pliki (cookies) z których korzystają Sklep internetowy i Galeria mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym ze ADO reklamodawcom.

 

Data publikacji: 25.05.2018

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 2. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2004 r., poz. 827 z późn. zm.).
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 lat, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym; jeśli Klientem nie jest osoba fizyczna, osoba działająca za Klienta, poprzez dokonanie Zamówienia oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem w imieniu i na rzecz którego działa); przyjmuje się, że osoby dokonujące za Klienta i w jego imieniu czynności faktycznych są do tego umocowane przez Klienta niezależnie od zasad reprezentacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy regulacji wewnętrznych Klienta, a także niezależnie od zakresu obowiązków tej osoby u Klienta, jak i podstawy zatrudnienia tej osoby przez Klienta, w tym braku takiej podstawy.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą swojego ustawowego przedstawiciela, i dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub zarobkową. Do Konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta, o ile Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie nie stanowią inaczej. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, dane postanowienie Regulaminu stosuje się wyłącznie do Umów z udziałem Konsumenta, a nie stosuje się go do umów z udziałem przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca – Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559111, 32 3559112 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), e-mail: kontakt(at)twojfotokiosk.pl, faks: 32 3559113. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym ustępie.
 6. Konto – usługa elektroniczna – utworzone po rejestracji i prowadzone nieodpłatnie dla Klienta przez Sprzedawcę na czas nieoznaczony pod unikalną nazwą (Loginem) indywidualne konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego, którego założenie, zarządzanie i likwidacja podporządkowane są Regulaminowi. Konto może być w każdej chwili usunięte przez Klienta bez podania przyczyny poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego żądania. Rejestracja Konta jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązaniu się do jego stosowania.
 7. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna – interaktywny formularz – świadczona dla Klienta przez Sprzedawcę nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, dostępna w Sklepie internetowym, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów w trybie i na zasadach objętych Regulaminem bez rejestracji Konta. Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w trybie objętym Regulaminem, której dotyczy Umowa sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych Towarów (główne cechy świadczenia) umieszczone są w Sklepie internetowym obok zdjęcia Towaru. Towary oraz Ceny prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży (w rozumieniu art. 71 k.c.). Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane, a nadto wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów na odległość w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny lub Ustawy, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego, na warunkach wynikających z Regulaminu i zaakceptowanego przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili zaakceptowania przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta. Każdorazowo Regulamin ma zastosowanie do Umowy sprzedaży w zakresie postanowień odrębnie Umową sprzedaży nieuregulowanych.
 10. Sklep Internetowy – zorganizowana przez Sprzedawcę i będąca jego własnością, prowadzona w języku polskim, wirtualna platforma handlowa dostępna pod adresem www.twojfotokiosk.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie, na warunkach opisanych w Regulaminie.
 11. Zamówienie – sporządzone i wysłane przez Klienta z Konta lub za pomocą Formularza Zamówienia oświadczenie woli Klienta określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianego Towarów, wybraną przez Klienta metodę płatności za Towar wraz z kosztami pakowania i dostawy. Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towarów Sprzedawcy na warunkach wynikających z Zamówienia i Regulaminu. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej Sklepu internetowego informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

 

§ 2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób zawierania Umów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, jak również prawa i obowiązki Stron Umowy.
 2. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej, a powoływanie się na Regulamin w jakichkolwiek Umowach sprzedaży pomiędzy Stronami nie jest wymagane.
 3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności logowanie lub wypełnianie formularzy dostępnych na stronach Sklepu internetowego, zawarcie przez Strony Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptację bez zastrzeżeń i jednoczesne uchylenie warunków sprzedaży/zakupu obowiązujących u Klienta, a pozostających w sprzeczności z Regulaminem i zastąpienie ich niniejszym Regulaminem. Regulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim ma również zastosowanie, w przypadku, gdy Sprzedawca nie sprzeciwi się tym warunkom w sposób przewidziany u Klienta.
 4. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta uniemożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności rejestrację Konta i/lub złożenie Zamówienia.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem www.twojfotokiosk.pl skąd można go także pobrać w formacie PDF.
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów w Sklepie internetowym. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. Postanowienia Regulaminu i Umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

 

§ 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca do korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym, Klient powinien dysponować systemem komputerowym pozwalającym na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a w szczególności posiadanie sprzętu o co najmniej następujących parametrach:
  1. komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer, wersja 10 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 30 i nowsze, Google Chrome wersja 30 i nowsze, Opera wersja 25 i nowsze ) obsługująca CSS i JavaScript, o rozdzielczość ekranu min. 1024×768,
  2. zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer
  3. włączonej obsługi plików cookies,
  4. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  5. systemu operacyjnego Microsoft Windows wersja 7 i nowsze, Linux, iOS
  6. dostępu do Internetu,
  7. aktywnego konta e-mail,
 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu Umowy.
 4. Koszty poniesione przez Klienta przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w tym koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych obowiązują Klienta zgodnie z taryfą jego operatora i Klient pokrywa je we własnym zakresie.
 5. Klient ma obowiązek podawania wszystkich danych w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Klient ponosi ryzyko, a także konsekwencje opisane w ustępach następnych niniejszego paragrafu oraz pełną odpowiedzialność z tytułu nieaktualizowania danych lub podania danych niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
 6. Korzystać ze Sklepu internetowego może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania tych czynności przez Klienta, co wynika z zasad reprezentacji Klienta jako podmiotu lub udzielonego pełnomocnictwa. Przyjmuje się, że dokonywanie jakichkolwiek czynności w Sklepie internetowym oznacza posiadanie przez osobę dokonującą tych czynności, umocowania do ich dokonania.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz treści o charakterze obraźliwym czy w inny sposób naruszających prawa Sprzedawcy czy jakichkolwiek osób trzecich.
 8. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Sprzedawcę odnośnie prawdziwości, zgodności z prawem, rzetelności danych/informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym lub jakichkolwiek danych/informacji zamieszczanych przez Klienta w Sklepie internetowym, Sprzedawca może w każdym czasie żądać od Klienta dodatkowego potwierdzenia danych/informacji w wybranej przez siebie formie i może jednocześnie zażądać dodatkowych dokumentów. Do czasu otrzymania przez Sprzedawcę dodatkowych informacji/dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie obowiązki Sprzedawcy wynikające z Regulaminu, pozostają zawieszone.
 9. W przypadku opisanym w ustępie poprzednim lub w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca może bez dodatkowego weryfikowania danych/informacji Klienta lub bez wzywania do zaprzestania naruszeń, według wyboru Sprzedawcy (poniższe mogą zostać zastosowane łącznie):
  1. odmówić rejestracji Konta;
  2. odmówić wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę (jeśli dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży), bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w tym zakresie, co nie stanowi naruszenia art. 3851 pkt 8 k.c.,
  3. usunąć Konto,
  4. wszcząć przeciwko Klientowi postępowanie karne w sprawie doprowadzenia Sprzedawcy do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem itp.,
  5. dochodzić od Klienta pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy.
 10. Jeśli sankcje, o których mowa w ustępie poprzednim, nastąpiły po dokonaniu wpłaty przez Klienta ceny za Towar lub kosztów dostawy zgodnie z Umową, Sprzedawca, według własnego wyboru, może dokończyć wykonanie Umowy lub od Umowy odstąpić i zwrócić kwotę dokonanej wpłaty Klientowi, bez odsetek i kosztów dodatkowych (np. kosztów wykonania przelewu), pomniejszoną o koszty poniesione przez Sprzedawcę na przygotowanie Umowy, z uwzględnieniem odmienności wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do Konsumentów.

 

§ 4. Konto lub Formularz Zamówień

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę – Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Pełny dostęp do funkcji i usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Konta wymagającego rejestracji.
 3. Posiadanie Konta zapewnia możliwość:
  1. dokonywania zakupu Towarów,
  2. wystawiania ocen poszczególnym Towarom,
  3. przeglądania historii zakupów,
  4. drukowania zestawień,
  5. zapamiętania danych osobowych i adresów Klienta,
  6. otrzymywania kuponów i rabatów do wykorzystania w Sklepie internetowym.
 4. Dokonywanie zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest również możliwe bez konieczności rejestrowania Konta przez Klienta, tj. poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 5. Korzystanie z Sklepu internetowego za pośrednictwem Formularza Zamówienia nie daje pełnego dostępu do zasobów i opcji Sklepu internetowego, takich jak:
  1. przeglądanie historii zakupów,
  2. zapamiętanie danych osobowych i adresów Klienta,
  3. drukowania zestawień,
  4. otrzymywania kuponów i rabatów do wykorzystania w Sklepie internetowym.
 6. W celu odpowiednio:
  1. rejestracji Konta – należy wypełnić formularz rejestracyjny,
  2. złożenia zamówienia – należy wypełnić Formularz Zamówień, poprzez podanie wszystkich niezbędnych danych identyfikacyjnych Klienta (pola wymagane).
 7. W celu aktywacji Konta, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny, w który Klient musi kliknąć.
 8. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem udostępnienia swojego Konta lub ujawnienia loginu i/lub hasła osobom trzecim a także utraty loginu i /lub hasła, do czasu zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy i zablokowania Konta przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto w sytuacji, gdy nie było logowania na Koncie przez co najmniej jeden rok.
 10. Klient ma prawo usunąć Konto w każdym czasie, za wyjątkiem sytuacji gdy doszło już do zawarcia Umowy, wówczas usunięcie konta może nastąpić dopiero po jej wykonaniu przez obie strony, chyba że Klient odstąpi od umowy przed jej wykonaniem.

 

§ 5. Składanie Zamówienia – zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie internetowym ogłoszenia o zaproszeniu do zawarcia Umowy sprzedaży, w postaci zdjęć Towarów i sugerowanej ceny.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w Dni robocze.
 3. Klient komponuje Zamówienie wybierając Towary i „wkładając je” do wirtualnego koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do Koszyka” znajdującego się obok zdjęcia Towaru. „Włożenie” Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, ani nawet ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia takiej umowy.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient każdorazowo ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu. Elementem procedury składania Zamówienia jest również aktualizacja przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji lub Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne (pola wymagane) oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta wraz z akceptacją Polityki Prywatności Sklepu internetowego, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 5. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych Sprzedawcy, w tym do przekazywania tych danych innym podmiotom, świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi marketingowe poprzez zaznaczenie podczas składania Zamówienia pola „Zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności”. Zgoda, o której mowa w niniejszym ustępie może być w każdym czasie odwołana na warunkach określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 6. Klient ma możliwość skontrolowania i zmiany wszelkich danych wprowadzonych do formularza Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia.
 7. Zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia, czyli oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, na warunkach i cenach wynikających z Zamówienia oraz Regulaminu. Zamówienie (oferta) Klienta jest ważne przez 30 Dni roboczych od daty jego złożenia.
 8. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczeń w nim zawartych, jak również oświadczenia, że Klient:
  1. ma zgromadzone wystarczające środki finansowe na zapłatę za Towar i w dacie składania Zamówienia nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne lub jakiekolwiek inne (w tym upadłościowe lub likwidacyjne), które może negatywnie odbić się na kondycji finansowej Klienta, a przez to na zdolności do zapłaty za Towary kupione w Sklepie internetowym,
  2. w przypadku korzystania z karty kredytowej/płatniczej jest uprawniony do jej używania,
  3. będący osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej, pozostającym w związku małżeńskim z ustawową lub rozszerzoną wspólnością majątkową małżeńską, poinformował małżonka o zawarciu i treści Umowy sprzedaży, a małżonek wyraził na nią zgodę,
  4. akceptuje faktury bez podpisu; w razie gdyby Klient nie akceptował faktur bez podpisu, należy wyraźnie zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w rubryce „dodaj komentarz do zamówienia”,
  5. osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem). Na potrzeby Regulaminu i Umowy sprzedaży, przyjmuje się, że osoba składająca ofertę (składająca Zamówienie) w imieniu i na rzecz Klienta, jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
  6. ma obowiązek informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz danych podanych przy rejestracji Konta, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych od zmiany tych okoliczności/danych, w formie co najmniej e-mail, pod rygorem nieważności; w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie negatywne konsekwencje w tym zakresie obciążają wyłącznie Klienta.
 9. Sprzedawca potwierdzi Klientowi niezwłocznie po złożeniu Zamówienia fakt otrzymania i przyjęcia do wykonania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta w Koncie lub Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do wykonania (o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu), stanowi przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę i zawarcie Umowy sprzedaży Towarów objętych potwierdzeniem Sprzedawcy (dalej zwane także: zaakceptowanym Zamówieniem). Brak potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę uznaje się za niewyrażenie zgody na zawarcie Umowy sprzedaży.
 11. W przypadku nie zawarcia przez Strony Umowy sprzedaży, w sytuacji o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat dodatkowych związanych z tym zwrotem.
 12. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę sprzedaży wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Klienta, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 13. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku Umową sprzedaży nie są dla Sprzedawcy wiążące.
 14. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury (należy podać nazwę firmy oraz NIP), która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsze oświadczenie uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.), chyba, że Klient zaznaczy podczas składania Zamówienia, że chce otrzymać fakturę papierową. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi woli otrzymania faktury otrzyma on wyłącznie paragon fiskalny.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego w formacie PDF oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 16. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez konieczności podawania przyczyny w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone Klientowi w dowolnej formie, w tym w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w takcie rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

 

§ 6. Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są podanymi w złotych polskich cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej cenie Zamówienia. Całkowita cena Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 9 Regulaminu. Jeśli nie jest widoczny oddzielnie koszt dostawy, przyjmuje się, że podana cena nie zawiera kosztu dostawy. Postanowień zdania poprzedzającego nie stosuje się do Umów zawieranych z Konsumentami.
 3. Cena dotyczy jednej sztuki Towaru, z wyjątkiem sytuacji, w których wprost wskazane jest, że cena dotyczy innej ilości Towaru.
 4. Cena podana w Sklepie internetowym nie jest wiążąca i może ulec zmianie przy każdym kolejnym połączeniu internetowym, aż do chwili zawarcia Umowy.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny za Towary, wynikającej z Umowy.
 6. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu Towaru.
 7. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić, według wyboru Klienta:
  1. przy odbiorze Towaru, gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zakupionego Towaru (płatność za pobraniem),
  2. przed dostawą Towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, podane przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy sprzedaży,
 8. W przypadku braku otrzymania zapłaty za Towar w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży (płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem) lub w dacie dostawy (płatność za pobraniem – gotówką) Sprzedawca anuluje zaakceptowane Zamówienie, na co Klient wyraża zgodę, o czym powiadomi Klienta e-mailem. W tej sytuacji, aby dokonać zakupu Towaru, Klient musi ponownie przejść procedurę złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 10. Uprawnienie określone w ustępie poprzednim przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. W przypadkach określonych w ustępach 9 i 10 niniejszego paragrafu Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o podwyższeniu ceny.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, z zastrzeżeniem ustępów 9 i 10 niniejszego paragrafu.
 13. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczania o potrąceniu jego wierzytelności wobec Sprzedawcy, ani dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności cesji) bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Sprzedawcy.
 14. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do całkowitej zapłaty ceny za Towar przez Klienta.
 15. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zwrocie ceny za Towar i/lub kosztu dostawy przez Sprzedawcę, rozumie się przez to zwrot nominalnej kwoty wpłaconej przez Klienta, bez odsetek i kosztów, pomniejszonej o koszty poniesione przez Sprzedawcę na przygotowanie Umowy sprzedaży, z uwzględnieniem odmienności wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.

 

§ 7. Dostawa Towaru

 1. Klient wybiera sposób dostawy spośród form dostępnych w Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia (np. Kurier za pobraniem/bez pobrania lub odbiór własny w siedzibie sklepu lub inne – jeśli są dostępne).
 2. Dostawa Towaru następuje wyłącznie na terytorium Polski, do miejsca dostawy wskazanego w Umowie sprzedaży.
 3. Miejscem dostawy może być dowolna, z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, lokalizacja podana przez Klienta lub jedna z lokalizacji Sprzedawcy, wskazana w „Szczegółach dostawy” podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca nie świadczy usług transportowych.
 5. Sprzedawca zapewnia dostawę za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika/kuriera lub operatora pocztowego (dalej ogólnie: przewoźnik). Dostawa Towaru może być realizowana z różnych miejsc i w kilku paczkach/częściach/partiach (dalej: dostawa częściowa), w ramach ustalonych kosztów dostawy – o czym Klient będzie powiadomiony przez Sprzedawcę. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, ilekroć w Regulaminie jest mowa o dostawie, rozumie się przez to każdą część dostawy częściowej.
 6. Z wyłączeniem Umów zawartych z Konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty zarówno pośrednie lub bezpośrednie wynikające z błędów w dostawie, wad w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przewoźnika lub powstałe po dacie przekazania Towaru przewoźnikowi.
 7. Wysokość kosztu dostawy może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, miejsca dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy Towaru (w tym pakowania, transportu, ubezpieczenia, itp.) wynikających z Umowy sprzedaży na równi z obowiązkiem zapłaty ceny za Towar. Wysokość kosztów dostawy wynika każdorazowo z aktualnego cennika dostaw stosowanego przez Sprzedawcę.
 9. Maksymalny czas realizacji dostawy Towaru wynosi 60 Dni Roboczych od daty zaksięgowania płatności lub zawarcia Umowy (w przypadku płatności za pobraniem), z zastrzeżeniem postanowień ustępu następującego. Po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zaakceptowanego Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszty przygotowania Umowy do wykonania, a Konsumentowi także zapłacone przez niego koszty dostawy Towaru.
 10. Data dostawy może ulec przesunięciu przez Sprzedawcę maksymalnie o 30 Dni Roboczych w stosunku do daty podanej Klientowi, bez konieczności podawania przyczyny, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę i nie rodzi jego odpowiedzialności odszkodowawczej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Sprzedawca uzgodni z Klientem nową datę dostawy.
 11. Towar uważa się za skutecznie dostarczony w chwili doręczenia go do miejsca odbioru wynikającego z Umowy lub w chwili przedstawienia Towaru do odbioru Klientowi w miejscu odbioru (dalej: „data dostawy”), wynikającym z Umowy. Od tego momentu Klient, który nie dokona odbioru Towaru pozostaje w opóźnieniu i ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru.
 12. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Klienta w dacie dostawy.
 13. Klient zobowiązuje się przyjąć Towar od przewoźnika w dacie dostawy. Przez przyjęcie Towaru rozumie się podpisanie dokumentów dostawy przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną i przybicie pieczęci Klienta niebędącego Konsumentem, w tym podpisanie dokumentu dostawy z zastrzeżeniem wad, jeśli zostaną stwierdzone podczas dostawy. Przyjmuje się, że osoba podpisująca dokumenty dostawy jest do tego umocowana przez Klienta.
 14. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczony Towar pod kątem ilości i jakości oraz asortymentu tj. zgodności z Umową przed przystąpieniem do rozładunku i w razie rozbieżności, zastrzeżenia wpisać na dokumencie dostawy, pod rygorem utraty powoływania się na tego typu wady w późniejszym terminie.
 15. W przypadku dostarczenia Towarów za pośrednictwem przewoźnika, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w dacie dostawy, przed przystąpieniem do rozładunku i zaznaczyć stwierdzone wady na dokumencie dostawy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te wady w późniejszym terminie. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 5 dni od odebrania Towaru). Stanowi to podstawę do skutecznego zgłoszenia reklamacji dostawy do Sprzedawcy.
 16. Przystąpienie przez Klienta do rozładunku, bez podpisania dokumentów dostawy jest równoznaczne z przyjęciem dostawy bez zastrzeżeń.
 17. Przyjmuje się, że osoba dokonująca rozładunku jest do tego umocowana przez Klienta.
 18. W przypadku dostawy Towaru polegającej na odbiorze Towaru przez Klienta z lokalizacji Sprzedawcy, zastrzeżenia dotyczące wad dostawy, o których mowa w ustępach poprzedzających należy sporządzić przed przystąpieniem do załadunku Towaru, na dokumentach dostawy. Wszelkie postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio. Klient nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 19. W przypadku, gdy Klient w dowolny sposób będzie utrudniał lub uniemożliwiał odbiór Towaru (np. bez uzasadnienia odmówi przyjęcia Towaru; miejsce dostarczenia Towaru przez przewoźnika będzie niedostępne; nie będzie osób uprawnionych do odbioru Towaru itp.), Sprzedawca może obciążyć Klienta karą umowną w wysokości ceny brutto za Towar wynikającej z Umowy sprzedaży (a w stosunku do Konsumenta maksymalnie w wysokości 30% ceny), co nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych, a także innych praw wynikających z Regulaminu.
 20. W przypadku stwierdzenia wad dostawy tj. ilościowej lub jakościowej (asortymentowej) niezgodności z Umową ( o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu) lub naruszenia opakowania Towaru (o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu) – powyższe nie dotyczy wad ukrytych, które Klient ma prawo zgłaszać przez cały okres rękojmi, o ile nie jest wobec niego wyłączona – Klient zobowiązany jest do sporządzenia pisemnej pod rygorem nieważności reklamacji dostawy, zawierającej szczegółowy opis wady wraz z uzasadnieniem, datę, czytelny podpis Klienta i załączenia do tak sporządzonej reklamacji dokumentu dostawy, sporządzonego z zastrzeżeniami o istnieniu wad i podpisami Klienta i przewoźnika, pod rygorem nieważności.
 21. Reklamację, sporządzoną w sposób opisany w ustępie poprzedzającym, należy wysłać listem poleconym w terminie 7 dni od dnia dostawy, pod rygorem nieważności. Za datę wysłania reklamacji przyjmuje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.
 22. Sprzedawca ma 14 Dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dostawy na jej rozpatrzenie i poinformowanie o tym Klienta co najmniej e-mailem. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedawcę.
 23. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest, według własnego wyboru, do dokonania naprawy lub wymiany wadliwego Towaru lub wadliwego elementu Towaru, na Towar wolny od wad, w terminie uzgodnionym z Klientem, ale nie krótszym niż 14 Dni roboczych, na własny koszt lub też do proporcjonalnego obniżenia ceny Towaru.
 24. Do ponownej dostawy Towaru na skutek uznanej przez Sprzedawcę reklamacji dostawy, wszystkie postanowienia dotyczące dostawy stosuje się odpowiednio.

 

§ 8. Zasady reklamacji Towaru (dla Konsumentów)

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do Umów z udziałem Konsumentów.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 3. Jeśli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje należy przesyłać na piśmie lub mailem (za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego) pod rygorem nieważności, na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli:
  1. jest sporządzona na piśmie lub mailem (zawiera opis wady/niezgodności Towaru z Umową oraz pożądany sposób załatwienia reklamacji przez Konsumenta) i doręczona Sprzedawcy (reklamacja wysłana drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanego pisma, nie stanowi spełnienia wymogu pisemności);
  2. do reklamacji załączony jest reklamowany Towar (a jeśli Towar jest niestandardowych wymiarów, Konsument zobowiązany jest przechowywać Towar przez okres co najmniej 30 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji lub do daty rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jeśli data ta przypada wcześniej, w sposób umożliwiający zbadanie Towaru przez Sprzedawcę, jeśli Sprzedawca zdecyduje, że jest taka potrzeba);
  3. do reklamacji załączony jest dowód zakupu (np. faktura, potwierdzenie przelewu wykonanego przez Klienta lub inne) lub Konsument powołuje się na taki dowód (np. zeznanie świadka).
 6. Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w punkcie poprzednim lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w niniejszym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie rozpatrywana.
 7. Prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta.
 8. Sprzedawca może ale nie musi zwrócić się do Konsumenta o uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów dotyczących reklamacji. W takim wypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od daty otrzymania przez Sprzedawcę żądanych dodatkowych danych lub dokumentów.

 

§ 9. Zasady reklamacji usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego należy przesyłać na piśmie pod rygorem nieważności, na adres Sprzedawcy.
 2. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli zawiera opis informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Klienta.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta, zaś w stosunku do pozostałych Klientów, uważana jest za nieuznaną.

 

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży (dla Konsumentów)

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik na zasadach określonych w Ustawie. Informacja dla Konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jako załącznik nr 1 do Regulaminu, i wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży, jako załącznik nr 2 do Regulaminu, stanowią jego integralną część. Konsument może skorzystać ze wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność i/lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jak również za przerwy lub niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem internetowym.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że zarówno Konto jak i dostęp do Sklepu internetowego nie musi być dostępne w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca dołoży należytej staranności aby nie dopuszczać lub eliminować sytuacje, o których mowa w ustępach poprzednich, jednak w razie ich zaistnienia, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności za niemożliwość dokonania zakupu Towaru w danym momencie, po danej cenie, czy w ogóle, na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Klienta należycie udokumentowanej, bezpośredniej straty rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, oraz utraconych korzyści. Wartość odszkodowania nie może jednak przekroczyć ceny za Towar zamówiony przez Klienta.
 6. Sprzedawca nie zapewnia przydatności Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego Umową sprzedaży leży wyłącznie po stronie Klienta. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
 7. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez producenta Towaru jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, praw na dobrach niematerialnych, w tym patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich i pokrewnych i innych tym podobnych.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Konsumentów wyłącznie w zakresie, w jakim powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa nie stanowią inaczej.

 

§ 12. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. Można je także pobrać w formacie PDF bezpośrednio ze strony www.twojfotokiosk.pl.

 

§ 13. Zmiana Regulaminu

 1. W stosunku do Umów zawartych z Konsumentami Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania uzupełnienia lub zmian Regulaminu powodującej zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
  4. poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu internetowego,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),
 2. W pozostałych przypadkach, tj., Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej z podaną datą publikacji i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Konsumenta, w terminie 5 Dni roboczych od daty ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Klienta uzupełnień lub zmian, wiążące dla Stron będą postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzemieniu.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte Umowy.
 5. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być wprowadzane w każdym czasie.

 

§ 14. Doręczenia

 1. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o kontakcie/korespondencji, bez wyraźnego wskazania formy, rozumie się przez to korespondencję elektroniczną w formie e-mail. Strony dopuszczają korespondencję w formie faxu, o ile wynika to wyraźnie z Regulaminu lub Umowy. Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres wskazany na Koncie lub w Regulaminie, listu poleconego, o ile wynika to z Regulaminu lub Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Doręczenia korespondencji Klientowi uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:
  1. w formie pisemnej – jeśli pismo zostało wysłane listem poleconym na adres Klienta wynikający z Konta:
   1. i. w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;
   2. ii. w dacie pierwszej adnotacji doręczyciela pocztowego lub przewoźnika o odmowie odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego;
  2. w formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Klienta podany w Koncie lub Formularzu Zamówienia – w dacie i godzinie wysłania przez Sprzedawcę;
  3. w formie faksu – jeśli pismo zostało wysłane na numer faksu Klienta podany w Koncie lub Formularzu Zamówienia – w dacie i godzinie wysłania przez Sprzedawcę.
 3. Doręczenia korespondencji Sprzedawcy uważa się za skutecznie dokonane w dacie faktycznego otrzymania korespondencji przez Sprzedawcę. Jeśli doręczenie korespondencji do Sprzedawcy nastąpiło, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, w Dniu roboczym przed godziną 8.00 rano lub po godzinie 16.00 po południu lub w dniu wolnym od pracy, przyjmuje się że doręczenie nastąpiło w kolejnym Dniu roboczym.
 4. Adres e-mail lub numer faksu Klienta lub adres korespondencyjny, jest adresem e-mail lub numerem faksu podanym w Koncie lub Formularzu Zamówienia, a nadto na który Sprzedawca przesyła wszelkie materiały i zapytania związane z realizacją Umowy. Zmiana adresu e-mail lub numeru faksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Sprzedawcy od momentu wyraźnego powiadomienia go o tym fakcie. W przypadku braku otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, zmiana adresu e-mail lub numeru faksu jest dla Sprzedawcy niewiążąca, zaś informacje i materiały przesłane według wyboru Sprzedawcy na dotychczasowy adres e-mail lub numer faksu lub nowy adres e-mail lub nr faxu, uważa się za skutecznie doręczone Klientowi.

 

§ 15 Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa

 1. W czasie trwania Umowy sprzedaży, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Strony zobowiązują się wzajemnie względem siebie do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danej Strony nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę Stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe (w szczególności dotyczące uzyskanych rabatów, opustów lub promocji na rzecz Klienta) i organizacyjne każdej ze Stron, w tym także treść indywidualnie uzgodnionych postanowień Umowy sprzedaży.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym, pod rygorem nieważności, zezwoleniem Strony, której owe informacje dotyczą, a także za wyjątkiem ujawnienia ich doradcom prawnym, finansowym i księgowym Strony, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiązane są mocą odrębnej umowy do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w stopniu nie mniejszym niż wynikający z niniejszej Umowy
 3. Za przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu żadnej ze Stron nie jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.

 

§ 16. Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży, jeżeli jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej.
 2. Za siłę wyższą, o której mowa w ustępie poprzedzającym uważa się wszelkie okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy. Za zdarzenia siły wyższej Strony uznają w szczególności: powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych, władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu, bez względu na to czy mogły zostać przewidziane itp.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Sprzedawcy.
 4. Strona, dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o rozpoczęciu i zakończeniu ww. okoliczności nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z powołania się na klauzulę siły wyższej.

 

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, jak i wszystkie Umowy zawierane przez Sprzedawcę, podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.
 3. Językiem obowiązującym w kontaktach między Stronami jest język polski i wszelkie informacje i korespondencja są wiążące wyłącznie w wersji polskojęzycznej.
 4. Jeżeli Umowa sprzedaży zawiera jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), Strony uzgadniają, że wszelkie relacje pomiędzy nimi będą regulowane przez prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe.
 5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu, pierwszeństwo ma treść Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach – w zależności od wartości przedmiotu sporu; Konsument ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według reguł wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu i Umowy sprzedaży, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. W sprawach z udziałem Konsumentów, w zakresie postanowień stanowiących klauzule abuzywne, art. 3851 § 2 kodeksu cywilnego stosuje się.
 8. Nie wykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Sprzedawcę jakichkolwiek uprawnień wynikających z Regulaminu lub Umów sprzedaży, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami Umów sprzedaży (na korzyść Klienta) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku niewynikającego z Umowy sprzedaży lub Regulaminu, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Sprzedawcę, czy też przyjęcia na siebie obowiązków nie wynikających z Regulaminu.
 9. Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Sprzedawcy, skorzystanie ze Sklepu internetowego przez Konsumenta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – informacja dla Konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży;
  3. Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności Sprzedawcy;
 11. Tytuły paragrafów są zamieszczone wyłącznie dla łatwiejszego poruszania się w Regulaminie i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.

 

Data publikacji: 28.03.2018

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie następujące określenia, pisane z dużej litery, oznaczają:
  • a. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady przeprowadzenia, warunki udziału w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1204, z późn. zm.).
  • b. Konkurs – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod hasłem: “Zbieraj Punkty – odbieraj nagrody na www.twojfotokiosk.pl”, polegający na gromadzeniu przez Uczestnika za pośrednictwem Konta Punktów i wymianie Punktów na Nagrody; Konkurs trwa od 31.05.2019 r. do odwołania; Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; Konkurs nie stanowi gry hazardowej, w tym gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik w szczególności zależy od przypadku, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 165, z późn. zm.),
  • c. Organizator – Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 188B 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, posługująca się następującymi oznaczeniami identyfikacyjnymi: NIP 676-007-77-50, adres e-mail: neximago@neximago.com; porozumiewanie się z Organizatorem w związku z Konkursem odbywa się za pośrednictwem adresów i danych wskazanych w niniejszym punkcie,
  • d. Uczestnik – osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie, pod warunkiem że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym warunki te muszą być spełnione łącznie,
  • e. Portal – utworzona i prowadzona przez Organizatora w języku polskim, będąca jego własnością wirtualna strona internetowa dostępna pod adresem www.twojfotokiosk.pl, za pośrednictwem której Uczestnik może korzystać z Konta i brać udział w Konkursie,
  • f. Konto – utworzona po rejestracji i prowadzona dla Uczestnika przez Organizatora pod unikalną nazwą (loginem) wydzielona indywidualnie część Portalu, za pośrednictwem której Uczestnik może brać udział w Konkursie (usługa elektroniczna); Konto stanowi własność Organizatora, a jego założenie, korzystanie, zarządzanie i likwidacja podporządkowane są Regulaminowi; rejestrując Konto, Uczestnik tym samym akceptuje treść Regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do niego stosować; Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto; doręczenia i porozumiewanie się z Uczestnikiem odbywają się za pośrednictwem adresów (o ile jest to adres w Rzeczpospolitej Polskiej) i danych wskazanych w ramach Konta,
  • g. Produkt – którykolwiek (w tym kilka) z wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu produktów marki Kodak Moments, nabyty przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu w sklepie sieci Rossmann uczestniczącym w Konkursie, za którego zakup Uczestnik może otrzymać Punkt/Punkty; w Konkursie uczestniczą wyłącznie te sklepy sieci Rossmann, które udostępniają możliwość korzystania z urządzenia Organizatora do druku natychmiastowego – foto kiosku marki Kodak Moments,
  • h. Punkt/Punkty – wirtualny punkt (a w przypadkach przewidzianych w Regulaminie – punkty) zapisywany na Koncie i możliwy do uzyskania przez Uczestnika po zarejestrowaniu Konta, w zamian za zakup Produktu; warunkiem przyznania Punktu jest zarejestrowanie przez Uczestnika transakcji obejmującej zakup Produktu za pośrednictwem Konta na zasadach określonych Regulaminem; ilość Punktów, którą Uczestnik może otrzymać w zamian za zakup poszczególnych Produktów, określa załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • i. Wartość Punktowa – określona w załączniku nr 2 do Regulaminu, w stosunku do każdej z Nagród z osobna, liczba Punktów, które musi zgromadzić i posiadać Uczestnik, aby móc dokonać wymiany Punktów na tą Nagrodę;
  • j. Nagroda – określone w załączniku nr 2 do Regulaminu towary lub usługi, na które Uczestnik może wymienić (na warunkach określonych w Regulaminie) zgromadzone przez siebie Punkty, pod warunkiem że ich liczba odpowiada Wartości Punktowej przypisanej do danej Nagrody; wymiana Punktów na Nagrodę skutkuje pomniejszeniem liczby Punktów na Koncie o Wartość Punktową danej Nagrody.
 2. Celem Konkursu jest promowanie druku natychmiastowego w wybranych sklepach sieci Rossmann z dostępem do foto kiosku Kodak Moments. Nie jest zamierzeniem, ani celem Organizatora utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom, oferującym usługi odpowiadające rodzajowo towarom lub usługom Organizatora.
 3. Udział w Konkursie, w szczególności rejestracja Konta, zbieranie Punktów oraz wymiana Punktów na Nagrody, stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Uczestnika z Regulaminem i jego akceptację bez zastrzeżeń, zaś brak akceptacji Regulaminu przez Uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie (z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu) na Portalu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uzupełniania lub dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny, w szczególności do zmiany listy Produktów lub listy Nagród.
 6. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane przez Organizatora na Portalu z podaną datą publikacji i obowiązywać będą od dnia ich publikacji, przy czym zmiany te lub uzupełnienia nie będą miały wpływu na już nabyte przez Uczestnika prawa, w szczególności na liczbę dotychczas przyznanych Punktów czy wybrane (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Regulaminu) Nagrody.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy zarejestrowali swój udział w Konkursie poprzez utworzenie Konta i spełniają łącznie wszystkie pozostałe warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście i nie przysługuje mu prawo do przenoszenia jakichkolwiek nabytych w ramach Konkursu praw lub obowiązków na jakiekolwiek osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Organizatora.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia z adresu elektronicznego podanego przez siebie w ramach utworzenia Konta na adres Organizatora albo poprzez złożenie pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia na adres Organizatora. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Konta.
 4. Organizator może w trybie natychmiastowym, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych czy ekonomicznych, wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Konkursie (usunąć Konto) w przypadku gdy Uczestnik:
  • a. nie spełnia on warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności w § 1 ust. 1 lit. d Regulaminu,
  • b. narusza zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym czy w inny sposób naruszających prawa Organizatora czy jakichkolwiek osób trzecich,
  • c. podaje nieprawidłowe Dane lub Danych tych nie aktualizuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • d. w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu – po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Uczestnika do zaniechania naruszeń (należytego wykonania obowiązków) i po bezskutecznym upływie wyznaczonego Uczestnikowi terminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Data odwołania Konkursu zostanie przekazana Uczestnikom z 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Portalu.
 6. Wraz z odwołaniem Konkursu usunięte zostaną dane powiązane z Konkursem.
 7. Uczestnik, którego zgłoszenie do Konkursu (rejestracja Konta), wniosek o przyznanie Punktów w zamian za zakupu Produktu lub wybór Nagrody nastąpi po odwołaniu Konkursu, nie jest uprawniony odpowiednio do – otrzymania Punktu/Punktów lub Nagrody.

 

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU – REJESTRACJA KONTA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie przez osobę przystępującą do Konkursu rejestracji Konta w Portalu poprzez podanie wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem gwiazdki – „*”) danych osobowych (dalej: Dane) oraz akceptacja Regulaminu bez zastrzeżeń.
 2. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. Za datę przystąpienia do Konkursu przyjmuje się datę utworzenia Konta.
 3. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu przez Uczestnika loginu (którym jest podany podczas rejestracji adres e-mail ) oraz ustawionego przez Uczestnika podczas rejestracji hasła.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta. W przypadku ujawnienia loginu lub hasła osobom trzecim lub ich utraty, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. Wszelkie działania lub zaniechania podjęte w związku z ujawnieniem lub utratą loginu lub hasła Uczestnika, w szczególności wybór Nagrody, dokonane przed powiadomieniem Organizatora o ujawnieniu lub utracie loginu lub hasła, traktowane będą jako działania Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte z wykorzystaniem loginu lub hasła Uczestnika dokonane przed powiadomieniem Organizatora o ich ujawnieniu lub utracie oraz przed zablokowaniem Konta przez Organizatora.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator w ramach usług dostępnych na Portalu, a w szczególności Konta, Uczestnik powinien dysponować systemem komputerowym pozwalającym na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a w szczególności posiadanie sprzętu i oprogramowania o co najmniej następujących parametrach:
  • a. komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer, wersja 10 i nowsze, Safari wersja 8 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 30 i nowsze, Google Chrome wersja 30 i nowsze, Opera wersja 25 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript, o rozdzielczość ekranu min. 1024×768,
  • b. zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer,
  • c. włączonej obsługi plików cookies,
  • d. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  • e. systemu operacyjnego Microsoft Windows wersja 7 i nowsze, Linux, iOS wersja 10.10 i nowsze,
  • f. dostępu do Internetu,
  • g. aktywnego konta e-mail,
 6. Korzystanie z Portalu i Konta jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem że koszty poniesione przez Uczestnika przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z udziałem w Konkursie, a w szczególności w związku z korzystaniem z Portalu i Konta, w tym koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych obowiązują Uczestnika zgodnie z taryfą jego operatora i Uczestnik pokrywa je we własnym zakresie.
 7. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania przy założeniu Konta Danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a Uczestnik ma dodatkowo obowiązek bieżącej i niezwłocznej aktualizacji Danych w razie ich zmiany w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zajścia tej zmiany. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji prawdziwości Danych, w szczególności poprzez żądanie okazania (w tym przesłania zdjęcia albo skanu na adres poczty elektronicznej Organizatora) dowodu tożsamości, do tego czasu wszelkie obowiązki Organizatora wynikające z Regulaminu pozostają zawieszone.
 8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby przystępujące do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych Danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji, zaś wszelkie negatywne konsekwencje uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obciążają w całości Uczestnika – w szczególności przesłanie wiadomości lub Nagród z wykorzystaniem Danych podanych, jako aktualne na Koncie lub w dalszym toku Konkursu, uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.
 9. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz treści o charakterze obraźliwym czy w inny sposób naruszających prawa Organizatora czy jakichkolwiek osób trzecich.

 

§ 4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może za pośrednictwem formularza złożyć wniosek o przyznanie mu Punktu/Punktów – w liczbie określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu – w zamian za dokonany zakup Produktu, udokumentowany załączonym do wniosku zdjęciem albo skanem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 2. Każda z transakcji obejmujących zakup Produktu może zostać zgłoszona do Konkursu wyłącznie jednokrotnie i przez jednego Uczestnika, a Punkt/Punkty za zakup Produktu przyznawane są tylko jeden raz.
 3. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu udostępnienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT stanowiących podstawę naliczenia Punktu/Punktów jakimkolwiek osobom trzecim, w tym za ich przypadkową utratę lub zniszczenie, a w konsekwencji za brak możliwości przyznania Punktu/Punktów, w tym ich przyznanie wyłącznie częściowe.
 4. Punkty zostaną doliczone do Konta Uczestnika następnego dnia roboczego po dniu dokonania pozytywnej weryfikacji wniosku Uczestnika, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w szczególności wprowadzonych przez Uczestnika danych sprzedażowych.
 5. Uczestnik po zalogowaniu się na Konto może sprawdzić liczbę aktualnie posiadanych Punktów (pulę).
 6. Raz wykorzystane (wymienione na Nagrodę) Punkty nie podlegają ponownemu wykorzystaniu i są automatycznie odejmowane od posiadanej przez Uczestnika puli.
 7. Punkty zgromadzone przez Uczestnika w ramach Konkursu nie podlegają wymianie na jakiekolwiek środki finansowe, płatnicze, świadczenia rzeczowe czy jakiekolwiek inne niż Nagrody świadczenia Organizatora ani w całości, ani w części.
 8. Wniosek o przyznanie Punktu/Punktów Uczestnik może złożyć od momentu przystąpienia do Konkursu do dnia poprzedzającego dzień odwołania Konkursu/rezygnacji Uczestnika z Konkursu/wypowiedzenia uczestnictwa w Konkursie przez Organizatora.
 9. Punkty wygasają, w tym nie podlegają wymianie na Nagrody, ani jakiekolwiek inne środki finansowe czy świadczenia, jak również nie ma możliwości ich przekazania na rzecz innego Uczestnika ani w całości, ani w części w następujących sytuacjach:
  • a. rezygnacji z udziału w Konkursie,
  • b. usunięcia Konta przez Uczestnika lub Organizatora,
  • c. odwołania Konkursu.

 

§ 5. NAGRODY

 1. Uczestnik może wymienić zgromadzone na Koncie Punkty na Nagrodę, o ile stan posiadanych przez niego Punktów jest co najmniej równy Wartości Punktowej wybranej przez Uczestnika Nagrody.
 2. O możliwości wymiany Punktów na poszczególne Nagrody (osiągnięciu Wartości Punktowych przypisanych do poszczególnych Nagród) Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 3. Wymiana Punktów na wybraną przez Uczestnika Nagrodę (wybór Nagrody) następuje – w zależności od rodzaju Nagrody – z chwilą i poprzez:
  • a. wykorzystanie kodu rabatowego, udostępnionego przez Organizatora w ramach wiadomości mailowej, o której mowa w pkt.2 powyżej, na darmową wysyłkę produktów zamówionych przez Uczestnika w sklepie internetowym pod adresem www.twojfotokiosk.pl;
  • b. wykorzystanie kodu rabatowego na darmową wysyłkę produktów zamówionych przez Uczestnika w sklepie internetowym pod adresem www.twojfotokiosk.pl oraz otrzymanie w gratisie nagrody rzeczowej z oferty sklepu internetowego pod adresem www.twojfotokiosk.pl z puli nagród wskazanej przez Organizatora.
 4. W przypadku dokonania przez Uczestnika wyboru Nagrody zgodnie z ustępem poprzedzającym, stan posiadanych przez Uczestnika Punktów na Koncie ulega zmniejszeniu o liczbę Punktów odpowiadającą równowartości Wartości Punktowej wybranej przez Uczestnika Nagrody.
 5. Nie jest możliwe dokonanie wymiany Punktów na Nagrodę wspólnie przez kilku Uczestników.
 6. Nagrody rzeczowe wysyłane będą wraz z zamówieniem dokonanym przez Uczestnika w ramach prowadzonego przez Organizatora na Portalu sklepu internetowego na wskazany w zamówieniu adres do doręczeń w Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku Nagrody rzeczowej połączonej z Nagrodą w postaci rabatu/darmowej usługi) albo na adres Uczestnika wskazany w ramach Konta (w przypadku samodzielnej Nagrody rzeczowej).
 7. Uczestnik może dokonać wyboru Nagrody najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień odwołania Konkursu.
 8. Lista Nagród, jak również Wartość Punktowa tych Nagród stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Nagroda uzyskana przez Uczestnika w wyniku wymiany Punktów nie podlega zwrotowi, zamianie na inną Nagrodę czy też wymianie na jakiekolwiek środki finansowe czy jakiegokolwiek rodzaju świadczenia Organizatora ani w całości, ani w części, w tym w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia czy zmiany umowy, w ramach której Nagroda została wykorzystana.
 10. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do spełniania przez Uczestnika wszystkich określonych w Regulaminie warunków, od których zależy możliwość uczestnictwa w Konkursie, Organizator ma prawo wstrzymać się z realizacją Nagrody do czasu udokumentowania tych okoliczności przez Uczestnika, co najmniej w formie skanu albo zdjęcia dokumentu potwierdzającego daną okoliczność, wysłanego na adres mailowy Organizatora, do tego czasu Organizator nie popada w zwłokę.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość czy jakość usług świadczonych przez operatora pocztowego lub jakiekolwiek inne podmioty świadczące usługi kurierskie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność lub błędy w funkcjonowaniu Konta, jak również za przerwy lub niepowodzenia w łączeniu się z Portalem lub Kontem.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zarówno Konto jak i dostęp do Portalu nie musi być dostępne w sposób ciągły.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości, użyteczności czy jakichkolwiek wad Nagród.
 5. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Uczestnika należycie udokumentowanej, bezpośredniej straty rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, oraz utraconych korzyści. Wartość odszkodowania nie może jednak przekroczyć wartości Nagrody.

 

§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 8. REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Organizatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Konta lub Portalu należy przesyłać na piśmie, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli zawiera opis informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, a o swej decyzji Organizator poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację co najmniej w formie wiadomości mailowej. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Organizator nie ustosunkował się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za nieuznaną.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z realizacją Konkursu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach – w zależności od wartości przedmiotu sporu.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Regulamin zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż normy wiążące imperatywnie albo semiimperatywnie są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie normy imperatywne albo semiimperatywne.
 4. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Organizatora jakichkolwiek uprawnień wynikających z Regulaminu, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu (na korzyść Uczestnika) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkukrotnie jakiegoś obowiązku niewynikającego z Regulaminu, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Organizatora czy też przyjęcia na siebie obowiązków nie wynikających z Regulaminu.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  • a. Załącznik nr 1 – Lista Produktów objętych Konkursem;
  • b. Załącznik nr 2 – Lista Nagród;
  • c. Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności Organizatora;
 6. Tytuły paragrafów są zamieszczone wyłącznie dla łatwiejszego poruszania się w Regulaminie i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.
 7. Treść Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej na żądanie Uczestnika, jak również na Portalu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2019 r.

 

Załącznik nr 1
Produkty objęte Konkursem

 1. Jako zdjęcie Kodak Moments rozumie się: Kodak zdjęcie, Kodak mozaika ze zdjęć (kolaż), Kodak kartka i Kodak kalendarz.

 

Załącznik nr 2
Nagrody

 1. 100 pkt. – darmowa przesyłka na jedno zamówienie złożone na produkty dostępne w sklepie internetowym pod adresem www.twojfotokiosk.pl, na adres doręczeń w Polsce.
 2.  
 3. 200 pkt. – darmowa przesyłka na jedno zamówienie złożone na produkty dostępne w sklepie internetowym pod adresem www.twojfotokiosk.pl, na adres doręczeń w Polsce oraz nagroda rzeczowa gratis w postaci jednego z produktów z puli nagród nr 1:
  1.  
  2. 1. Foto breloczek (różne kolory)
  3. 2. Ramki magnetyczne okolicznościowe
  4. 3. Ramka Grazia czerwona lub biała
 4.  
 5. 300 pkt. – darmowa przesyłka na jedno zamówienie złożone na produkty dostępne w sklepie internetowym pod adresem www.twojfotokiosk.pl, na adres doręczeń w Polsce oraz nagroda rzeczowa gratis w postaci jednego z produktów z puli nagród nr 2:
  1.  
  2. 1. Foto ramka Kwiaty
  3. 2. Ramka Lexington
  4. 3. Foto linka 150 cm

 

Załącznik nr 3
Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności (Załącznik nr 3) została opublikowana i jest dostępna pod osobnym linkiem w formularzu rejestrującym Punkt/Punkty na stronie www.twojfotokiosk.pl/zbieraj-punkty

 

Data publikacji: 31.05.2019

 

§ 1.Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych Uczestników (dalej: Dane), które przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Konkursie, oraz rodzaj wykorzystywanych przez Organizatora plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.
 2. Polityka stanowi załącznik do Regulaminu i jego integralną część, a wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

 

§ 2.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,) dalej: RODO, oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Udział w Konkursie (w szczególności rejestracja Konta) jest równoznaczne ze świadomością Uczestnika, że jego Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  • a. obsługi Konkursu – na podstawie zgody Uczestnika, a w szczególności:
   • I. świadczenia usług drogą elektroniczną – pełnego korzystania z Konta poprzez m. in. możliwość jego utworzenia, prowadzenia, zarządzania, zapewnienia obsługi technicznej,
   • II. prowadzenia elektronicznej bazy danych Uczestników,
   • III. określenia czy Uczestnik spełnia warunki do przyznania Punktów lub Nagrody,
   • IV. kontaktu z Uczestnikiem,
   • V. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji i innych pism kierowanych przez Uczestnika do Organizatora,
  • b. wysyłania informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Uczestnika w ramach Konta) – na podstawie zgody Uczestnika,
  • c. wysyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących (pod numer telefonu wskazany przez Uczestnika w ramach Konta) – na podstawie zgody Uczestnika,
  • d. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Uczestnika
  • e. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  • f. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w tym w celu:
   • I. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Organizatora,
   • II. ochrony przed roszczeniami Uczestnika czy próbami oszustwa,
   • III. marketingu własnych usług Organizatora,
   • IV. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez Organizatora usług,
   • V. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   • VI. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   • VII. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 4. Przetwarzane przez Organizatora Dane mogą obejmować: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), firmę, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjnym, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Uczestnika.
 5. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy Organizatora, podmioty współpracujące z Organizatorem w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie usług IT, obsługi Konkursu, świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania Portalem i Kontami (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania), jak również w zakresie marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej Organizatora, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co Organizator, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) Uczestnika i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem Organizatora procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe.
 6. Organizator nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Dane są przechowywane:
  • a. do czasu odwołania zgody przez Uczestnika – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • b. do czasu wygaśnięcia obowiązków Organizatora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • c. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków Organizatora i Uczestnika – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora,
  • d. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, chyba że Organizator będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 9. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w tym wobec profilowania na tej podstawie. Organizatorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.
 10. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Organizatora, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W przypadku przetwarzania Danych przez Organizatora na podstawie zgody Uczestnika, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Uczestnik korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)twojfotokiosk.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, telefonicznie pod numerem 32 3559110, faksem pod numerem 32 3559113 lub osobiście w siedzibie Organizatora.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podanie Danych Organizatorowi jest dobrowolne. przy czym odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych dalszy udział w Konkursie jest niemożliwy, a oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych jest równoznaczne z wypowiedzeniem udziału w Konkursie.
 15. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Uczestnika za pośrednictwem Konta, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  • a. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (m. in., NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  • b. dostawców Internetu – dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 16. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 17. Uczestnik, poprzez odhaczenie odpowiedniego okna w trakcie rejestracji Konta, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących. Udzielenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo do ich odwołania w każdym czasie poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)twojfotokiosk.pl, przy czym odmowa udzielenia przedmiotowych zgód na etapie rejestracji Konta jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie, a ich odwołanie przez Uczestnika w trakcie Konkursu jest równoznaczne z wypowiedzeniem udziału w Konkursie.

 

§ 3.Pliki typu cookies

 1. Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika. Przeznaczone są do korzystania z Portalu oraz Konta. Podczas wizyty Uczestnika na Portalu i Koncie automatycznie zbierane są następujące dane Uczestnika:
  • a. adres IP,
  • b. data i czas wizyty na stronie,
  • c. adres strony, z której Uczestnik został przekierowany na stronę Portalu.
 3. Organizator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Organizator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Uczestnika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Uczestników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
  • c. możliwości logowania do serwisu,
  • d. utrzymania logowania Uczestnika na każdej kolejnej stronie serwisu,
  • e. zapamiętywanie ustawień filtrów katalogu produktów,
  • f. zapamiętywanie ilości produktów na stronie katalogu produktów,
  • g. zapamiętywanie produktów do porównania.
 5. Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia Portalu przez Uczestnika. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika do czasu ich usunięcia przez Uczestnika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Uczestnik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Organizator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Konta.
 8. Pliki (cookies), z których korzysta Portal mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym ze Organizatorem reklamodawcom.

 

Data publikacji: 31.05.2019

 

Info: niniejsza polityka prywatności stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

 

§ 1. Definicje

Następującym wyrażeniom, pisanym z dużej litery, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz załącznikiem, określający zasady funkcjonowania Galerii, a w szczególności dodawania i usuwania Zdjęć, korzystania ze Zdjęć, jak również zgłaszania zastrzeżeń i sprzeciwów; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); świadczenie usług w ramach Galerii odbywa się na podstawie aktualnej wersji Regulaminu dostępnej w Serwisie, tj. obowiązującej w momencie wysłania Formularza,
 2. Neximago – właściciel i administrator Serwisu – Neximago Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000,000,00 złotych, NIP 6760077750, REGON: 350026824, e-mail: neximago@neximago.com, tel.:. 32 3559111, 32 3559112; w zakresie przetwarzanych danych osobowych Neximago jest administratorem tych danych, zaś w zakresie Umowy Neximago jest licencjobiorcą,
 3. Autor – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 lat, wymagane jest uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Galerii i rozpowszechniająca za jej pośrednictwem Zdjęcia; Autorem może być wyłącznie taka osoba fizyczna, która w związku z korzystaniem z Galerii nie dokonuje czynności związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą – o ile działalność taką prowadzi; przyjmuje się, że osoba wysyłająca Formularz – jeśli nie jest nią Autor osobiście – jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Autora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy,
 4. Gość – podmiot przeglądający Galerię, który może także polubić Zdjęcia, ale nie jest ich Autorem,
 5. Serwis – system stron internetowych zorganizowanych przez Neximago i stanowiących jego własność, dostępnych pod adresem www.twojfotokiosk.pl, za pośrednictwem której można korzystać z Galerii,
 6. Galeria – opracowana przez Neximago, bezpłatna platforma internetowa zamieszczona w Serwisie skierowana do nieograniczonego kręgu odbiorców, za pośrednictwem której Autor może dodawać i rozpowszechniać Zdjęcia, zaś Goście i Autor mogą Zdjęcia polubić,
 7. Formularz – usługa elektroniczna świadczona przez Neximago, polegająca na udostępnieniu Autorowi fragmentu Serwisu w celu nieodpłatnego opublikowania Zdjęcia w Galerii oraz zawarcia Umowy; przesłanie Formularza jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń, jak również wypełnienia wszelkich wymaganych pól oraz załączenia Zdjęcia o dopuszczalnych przez Neximago parametrach,
 8. Umowa – umowa licencyjna na korzystanie ze Zdjęcia na warunkach określonych w Regulaminie zawierana pomiędzy Autorem a Neximago z chwilą przesłania Formularza przez Autora; integralną częścią Umowy jest Regulamin,
 9. Zdjęcia – utwory graficzne, do których Autor posiada prawa umożliwiające ich zamieszczenie w Galerii i zawarcie Umowy na warunkach wynikających z Regulaminu, umieszczane dobrowolnie, samodzielnie i nieodpłatnie w Galerii, które Autor powierza Neximago do przechowania; pod pojęciem Zdjęcia rozumie się też wszelkie treści, którymi Zdjęcie zostało opatrzone (tytuły, opisy),
 10. Dni robocze/Dzień roboczy – dni/dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§ 2. Korzystanie z Galerii

 1. Korzystanie z Galerii jest dobrowolne i odbywa się na dwa sposoby: dla Gości – poprzez możliwość przeglądania Galerii i polubienia Zdjęć, dla Autorów – poprzez wysyłanie Formularza w celu opublikowania Zdjęć.
 2. Do korzystania z Galerii zarówno przez Gości, jaki i Autorów konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, dostępu do Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, oraz posiadanie sprzętu o co najmniej następujących parametrach:
  • a. komputera lub innego urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer wersja 10 i nowsze, Safari wersja 8 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 30 i nowsze, Google Chrome wersja 30 i nowsze, Opera wersja 25 i nowsze ), obsługującego CSS i JavaScript, o rozdzielczość ekranu min. 1024×768,
  • b. zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer,
  • c. włączonej obsługi plików cookies,
  • d. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  • e. systemu operacyjnego Microsoft Windows wersja 7 i nowsze, Linux, iOS wersja 10.10 i nowsze,
  • f. dostępu do Internetu,
  • g. w przypadku Autorów konieczne jest dodatkowo posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 3. Autor korzystający z Galerii wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu Umowy. Koszty poniesione przez Autora przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z wypełnianiem i przesyłaniem Formularza, zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym koszty połączenia internetowego czy koszty rozmów telefonicznych obowiązują Autora zgodnie z taryfą jego operatora i Autor pokrywa je we własnym zakresie.
 4. Galeria jest dostępna przez 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia (w tym w dni ustawowo wolne od pracy), z zastrzeżeniem, że zatwierdzenie publikacji Zdjęcia może się nie odbyć w inny dzień niż Dzień roboczy.
 5. W związku z korzystaniem z Galerii ani Autor, ani Gość nie są uprawnieni do żądania od Neximago jakiegokolwiek wynagrodzenia (w szczególności Autor z tytułu zawartej Umowy).

§ 3. Warunki publikacja Zdjęcia i oświadczenia Autora

 1. W celu opublikowania Zdjęcia w Galerii, Autor wypełnia Formularz poprzez podanie wszelkich niezbędnych danych (pól oznaczonych gwiazdką –„*”), załączenie Zdjęcia o parametrach określonych w Formularzu, jak również zaakceptowanie Regulaminu i złożenie wszelkich niezbędnych oświadczeń, a następnie przesyła kompletny Formularz do Neximago. Brak akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgód oznaczonych gwiazdką („*”) uniemożliwia przesłanie Formularza, a co za tym idzie publikację Zdjęcia w Galerii.
 2. Przesłanie Formularza jest równoznaczne ze złożeniem przez Autora, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Neximago, oświadczeń w nim zawartych, jak również oświadczeń, że:
  • a. z chwilą przesłania Formularza, bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia woli przez Autora, Autor zawiera z Neximago Umowę, mocą której udziela Neximago nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w przestrzeni i czasie licencji do korzystania ze Zdjęcia na potrzeby funkcjonowania Galerii i Serwisu, czy realizacji innych wynikających z Regulaminu uprawnień i obowiązków Neximago, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
   • i. wykorzystywanie Zdjęć w dowolny, ustalony przez Neximago, bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji z Autorem, sposób w ramach lub w związku z funkcjonowaniem Galerii, w szczególności poprzez ich publikowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie za pośrednictwem Galerii,
   • ii. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęć – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i komputerową, a także wszelkimi innymi technikami utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi w chwili zawarcia Umowy, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
   • iii. w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia – poprzez publiczne udostępnianie, odtwarzanie, wyświetlanie lub prezentowanie Zdjęcia w dowolnie wybrany przez Neximago sposób i formie, w dowolnie wybranym miejscu i czasie, w szczególności za pośrednictwem Galerii, w tym publikacji dotyczących Galerii,
   • iv. wprowadzanie Zdjęcia do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i multimedialnych oraz sieci zewnętrznych (np. Internet), sieci wewnętrznych, przesyłanie i przenoszenie na dowolnie wybranych i dostępnych w chwili zawarcia Umowy nośnikach danych, w szczególności elektronicznych,
  • b. wyraża zgodę na nieograniczone czasowo, terytorialnie i podmiotowo wykonywanie przez Neximago wszelkich praw zależnych (w tym na udzielanie dalszego zezwolenia) do Zdjęć,
  • c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zdjęcia w zakresie umożliwiającym mu opublikowanie Zdjęcia i zawarcie Umowy,
  • d. opublikowanie Zdjęcia w Galerii nie będzie naruszało autorskich praw osobistych ani majątkowych autora (-ów) Zdjęcia, a nadto Zdjęcia nie są naruszają, ani nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, w tym prawami własności intelektualnej osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne ani żadne inne, których przedmiotem byłyby Zdjęcie, ani też żadna osoba trzecia nie zgłosiła, ani nie zgłosi w stosunku do Autora oraz Neximago żadnych roszczeń ani praw do Zdjęć w związku z ich zamieszczeniem w Galerii,
  • e. w przypadku Zdjęć przedstawiających wizerunek jakiejkolwiek osoby (w tym Autora) – osoba ta wyraziła zgodę na jego rozpowszechnianie, chyba że osoba ta jest powszechnie znana, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych lub osoba ta stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, lub osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie,
  • f. Zdjęcie nie zawierają niczego, co byłoby niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, Umową lub Regulaminem,
  • g. wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu Umowy,
  • h. Autor żąda natychmiastowego świadczenia darmowych usług elektronicznych przez Neximago przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, w związku z czym Autor potwierdza, że rozumie, iż po spełnieniu świadczenia przez Neximago utraci prawo do odstąpienia od Umowy,
  • i. osoba działająca w imieniu i na rzecz Autora oświadcza dodatkowo, że jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na jego rzecz i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Neximago za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Autorem),
  • j. w przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych podanych w ramach Formularza, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 Dni roboczych, poinformuje Neximago o tych zmianach w formie, co najmniej wiadomości mailowej, pod rygorem nieważności. W przypadku niewywiązania się przez Autora z obowiązku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, wszelkie negatywne konsekwencje w tym zakresie obciążają Autora.
 3. W przypadku skierowania wobec Neximago jakichkolwiek roszczeń przez jakąkolwiek osobę, związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z Umową i regulaminem korzystaniem ze Zdjęcia, Autor zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do postępowania ugodowego lub sądowego, lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw Neximago, zwalniając tym samym Neximago z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione z tego tytułu przez Neximago wszelkie szkody w pełnej wysokości (w tym w szczególności koszty procesu/postępowania, koszty zastępstwa procesowego/pomocy prawnej, jakie poniósł lub zobowiązany będzie ponieść Neximago z tego tytułu) poprzez zapłatę odpowiednich kwot na rzecz Neximago na pierwsze jego żądanie.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu mającym na celu ochronę autorskich praw majątkowych udzielonych na podstawie Umowy i Regulaminu Neximago, konieczny będzie udział Autora, Neximago poinformuje o tym Autora, który zobowiązany jest do wzięcia udziału w sprawie.
 5. Neximago nie ma obowiązku ciągłego ani regularnego monitorowania sposobu korzystania z Galerii przez Autorów, ani weryfikacji Zdjęć i treści publikowanych przez Autorów w Galerii, lecz w przypadku powzięcia wątpliwości przez Neximago odnośnie prawdziwości, zgodności z prawem, rzetelności danych lub oświadczeń zawartych w Formularzu lub legalności publikacji Zdjęcia (w szczególności po otrzymaniu Zgłoszenia), Neximago może w każdym czasie żądać od Autora dodatkowego ich potwierdzenia w wybranej przez siebie formie i może jednocześnie zażądać dodatkowych dokumentów. Do czasu otrzymania przez Neximago dodatkowych informacji/dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie obowiązki Neximago wynikające z Regulaminu, pozostają zawieszone.
 6. Autor przyjmuje do wiadomości, że w ramach jednego Formularza możliwe jest przesłanie tylko jednego Zdjęcia, zatem składane przez niego oświadczenia dotyczą każdorazowo każdego ze Zdjęć z osobna.
 7. Zdjęcia przesyłane do Neximago za pośrednictwem Formularza nie mogą:
  • a. zawierać treści bezprawnych, szkodliwych, obraźliwych, nieprawdziwych lub nieprzyzwoitych,
  • b. zawierać treści o charakterze pornograficznym, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść czy dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, seksualną, religijną lub filozoficzną, itp.),
  • c. naruszać przepisów obowiązującego prawa, dóbr majątkowych lub osobistych osób trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej),
  • d. naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów,
  • e. stanowić wielokrotnie wysyłanej tej samej treści,
  • f. stanowić przejawu działalności komercyjnej, marketingowej, promocyjnej itp. Autora.
 8. Po dokonaniu weryfikacji danych i oświadczeń wprowadzonych do Formularza rejestracyjnego, Neximago podejmuje decyzję, co do zatwierdzenia publikacji Zdjęcia w Galerii w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania Formularza, okres ten może się wydłużyć, w przypadku gdy zatwierdzenie publikacji wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień/dokumentów od Autora lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, każdorazowo o okres oczekiwania przez Neximago na te wyjaśnienia/dokumenty.
 9. Neximago może odmówić zatwierdzenia publikacji Zdjęcia lub zawiesić jego publikację, w szczególności w przypadku:
  • a. nieprawidłowego, niepełnego wypełnienia Formularza,
  • b. powzięcia wątpliwości, co do aktualności lub prawdziwości danych lub oświadczeń zawartych w Formularzu, jak również w dokumentach uzupełniających nadesłanych przez Autora zgodnie z ustępem 5 niniejszego paragrafu,
  • c. nieuzupełnienia przez Autora, dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  • d. gdy Zdjęcie nie spełnia wymogów, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu,
  • e. zgłoszenia zastrzeżenia lub sprzeciwu, co do Zdjęcia lub co do Autora,
  • f. naruszenia przez Autora jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Regulaminu, w szczególności z § 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 4. Obowiązki Autora i Gościa, zgłaszanie nadużyć

 1. Autor/Gość zobowiązany jest do korzystania z Galerii w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umową i Regulaminem, jak też z dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest:
  • a. podejmowanie jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych, które mogłyby chociażby potencjalnie doprowadzić do utrudnienia, zakłócenia lub uniemożliwienia innym Autorom/Gościom korzystania z Galerii, Serwisu lub którejkolwiek z jego funkcji,
  • b. wypełnianie Formularza fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi, bez wymaganego umocowania lub podszywanie się pod inny podmiot, jak również podejmowanie działań w inny sposób naruszający prawa osób trzecich,
  • c. przesyłanie i publikowanie Zdjęć o treści sprzecznej z postanowieniami Regulaminu i Umowy,
  • d. zbieranie, przetwarzanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek informacji o Autorach i Zdjęć, za wyjątkiem danych i Zdjęć, do których dany Autor ma prawa to umożliwiające,
  • e. korzystanie z Galerii w sposób naruszający chronione prawem dobra majątkowe lub osobiste (w szczególności prawa własności intelektualnej) innych podmiotów,
  • f. wykorzystywanie Galerii do publikacji reklam towarów i usług Autora oraz wszelkich innych informacji o charakterze komercyjnym.
 2. Neximago zobowiązuje się do należytego wykonania Umowy, przy czym Neximago nie udziela gwarancji na świadczone usługi.
 3. Każdy może dokonać zgłoszenia sprzeciwu wobec publikacji Zdjęcia lub zgłoszenia innego nadużycia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś Autorzy mogą także zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych w ramach Galerii usług (dalej: Zgłoszenie). Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w zakresie regulującym Zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza znajdującego się pod Zdjęciem. Przesłanie Zgłoszenia jest skuteczne pod warunkiem zaakceptowania przez podmiot zgłaszający Regulaminu, wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*) oraz wskazania przedmiotu nadużycia/sprzeciwu/reklamacji. Neximago przysługuje prawo do żądania wykazania legitymacji danego podmiotu do dokonania Zgłoszenia, jak również prawo do żądania przesłania przez zgłaszającego dokumentów potwierdzających wiarygodność Zgłoszenia, poprzez przedstawienie odpowiedniego dokumentu w dowolnie wybranej przez Neximago formie.
 5. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Neximago w terminie 30 dni od dnia ich dokonania. Neximago (za wyjątkiem reklamacji świadczenia usług) zastrzega sobie prawo do jednostronnego wydłużenia terminu rozpoznania Zgłoszenia o nie więcej niż 14 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie Zgłoszenia wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Neximago, a ponadto, w przypadku gdy rozpoznanie Zgłoszenia wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień/dokumentów od osoby dokonującej zgłoszenia, Autora lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, czas jego rozpoznania ulega każdorazowo przedłużeniu o okres oczekiwania przez Neximago na te wyjaśnienia/dokumenty.
 6. Osoba zgłaszająca nadużycie ponosi odpowiedzialność wobec Autora, w stosunku do którego zgłosiła nadużycie, za skutki wynikające z dokonania Zgłoszenia niezasadnego lub w złej wierze, zwalniając tym samym Neximago z wszelkiej odpowiedzialności za szkody związane z tym Zgłoszeniem, w tym za szkody związane z zastosowaniem przez Neximago sankcji, o których mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku otrzymania lub rozpoznania Zgłoszenia, niedokonania potwierdzenia zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu albo pomimo dokonania takiego potwierdzenia budzącego dalsze wątpliwości, jak również w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia Regulaminu przez Autora, Neximago może, bez dodatkowego weryfikowania danych Autora, bez wzywania do zaprzestania naruszeń czy uzasadnienia, jak również bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych czy ekonomicznych, według wyboru Neximago – łącznie albo oddzielnie:
  • a. odmówić zatwierdzenia publikacji Zdjęcia, zawiesić publikację Zdjęcia lub usunąć Zdjęcie z Galerii – uprawnienie to może dotyczyć wszystkich Zdjęć danego Autora,
  • b. uniemożliwić Autorowi korzystanie z Galerii w całości lub części w szczególności poprzez wypowiedzenie dotychczas zawartych Umów i niewyrażanie zgody na publikację kolejnych Zdjęć,
  • c. wszcząć przeciwko Autorowi postępowanie karne, w szczególności z zakresu przestępstw przeciwko ochronie informacji, lub skorzystać z innych uprawnień przysługujących Neximago na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej, jak też na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • d. dochodzić od Autora pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
 8. Decyzję o zastosowaniu albo niezastosowaniu względem Autora sankcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, Neximago podejmuje według własnego uznania i nie może być ona traktowana, jako poparcie roszczenia osoby zgłaszającej nadużycie ani przyznanie racji Autorowi, w stosunku do którego nadużycie zgłoszono. W braku możliwości polubownego zakończenia sporu pomiędzy podmiotem dokonującym zgłoszenia nadużycia a Autorem, w stosunku do którego nadużycie zgłoszono, Neximago zastrzega sobie prawo do podjęcia dowolnej decyzji w zakresie zastosowanych środków lub ich niezastosowania.

§ 5. Wypowiedzenie Umowy

 1. Autorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do oświadczenia Autora w przedmiocie wypowiedzenia Umowy stosuje się odpowiednio § 4 ust. 4 Regulaminu, przy czym Autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z tego samego adresu mailowego, z którego wysłany został Formularz.
 2. Poza pozostałymi przypadkami wskazanymi w Umowie, Neximago przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia, w przypadku istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Neximago lub w przypadku zmian w przedmiocie prowadzonej przez Neximago działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie).
 3. Wypowiedzenie Umowy zgodnie z ustępem poprzedzającym lub na jakiejkolwiek innej podstawie ustawowej lub regulaminowej nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowej jego publikacji w Galerii i korzystania ze Zdjęcia, dokonywanego na podstawie Umowy, zaś wszelkie działania podjęte na podstawie Umowy, a trwające po rozwiązaniu Umowy pozostają uprawnione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych oraz informacje o przetwarzanych przez Neximago plikach cookies zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu. Można je także pobrać w formacie PDF bezpośrednio ze strony www.twojfotokiosk.pl.
 2. W przypadku gdy w związku z korzystaniem z Galerii przetwarzane są dane podmiotu trzeciego (wizerunek osoby fotografowanej), Autor zapewnia, że przetwarzanie to ma swoją podstawę w przepisach prawa lub, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody osoby, której dane są przetwarzane. Równocześnie Autor zobowiązuje się do przekazania osobie, której dane są przetwarzane informacji zawartych w Polityce Prywatności i w tym zakresie zwalnia Neximago od obowiązku informacyjnego, ponosząc pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Neximago za jego realizację.

§ 7. Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem ustępów następnych, Neximago zastrzega sobie możliwość uzupełnienia lub zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny, które to uzupełnienia lub zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Neximago w Witrynie z podaną datą publikacji i obowiązywać będą od dnia ich ogłoszenia.
 2. W stosunkach pomiędzy Neximago a konsumentami, Neximago zastrzega sobie prawo do dokonania uzupełnienia lub zmiany Regulaminu powodującej zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy z ważnych przyczyn, a to:
  • a. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
  • b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • c. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Neximago,
  • d. poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
  • e. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Galerii lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Galerii,
  • f. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Neximago działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie), przy czym Autorowi, który nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. Uzupełnieni lub zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych i obowiązków Autorów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 4. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być wprowadzane w każdym czasie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o kontakcie/korespondencji, bez wyraźnego wskazania formy, rozumie się przez to korespondencję elektroniczną w formie e-maila wysłanego na adres wynikający – w zależności od Stron, do której jest kierowany – z Formularza lub Regulaminu. Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres wskazany na Regulaminie lub Formularzu, listu poleconego, o ile wynika to z Regulaminu lub Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Neximago nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. wejście podmiotów trzecich w posiadanie Zdjęcia w wyniku jego opublikowania w Galerii i jakiekolwiek z tym związane korzystanie ze Zdjęcia przez te podmioty w zakresie wykraczającym poza Regulamin i Umowę,
  • b. niekompatybilność i/lub wadliwe działanie urządzeń lub systemów, jak również przerwy lub niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem lub Galerią,
  • c. niezgodne z postanowieniami Regulaminu i Umowy korzystanie z Galerii przez Autorów,
  • d. korzystanie przez Autora lub Gościa z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  • e. działanie siły wyższej.
 3. Regulamin, jak i wszelkie Umowy zawierane przez Neximago podlegają prawu polskiemu, a w sprawach w nich nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.
 4. Jeżeli Umowa zawiera jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że relacje te będą regulowane przez prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe.
 5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Neximago, chyba że jedną ze stron sporu jest konsument – wówczas sprawę rozpoznaje sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia w drodze negocjacji, Neximago nie przewiduje możliwości innego pozasądowego załatwiania sporów z konsumentem.
 6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Neximago dokumentu, pierwszeństwo ma treść Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Neximago dokumentu.
 7. Konsument może zwrócić się do Neximago o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Neximago, skorzystanie z Galerii przez konsumenta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 8. W przypadku gdyby Regulamin lub Umowa zawierały postanowienia mniej korzystne dla konsumenta niż bezwzględnie wiążące przepisy prawa, postanowienia te są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiedne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przy czym nawet w przypadku uznania takiego postanowienia za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy lub Regulaminu wiążą konsumenta.
 9. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu i Umowy, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.
 10. Nie wykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Neximago jakichkolwiek uprawnień wynikających z Regulaminu i Umów, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami Umów (na korzyść Autora) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku nie wynikającego z Umowy lub Regulaminu, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Neximago, czy też przyjęcia na siebie obowiązków nie wynikających z Regulaminu.
 11. Neximago nie stosuje kodeksów dobrych praktyk.
 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  • a. Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności. Ważne: Polityka prywatności (Załącznik nr 1) została opublikowana i jest dostępna pod osobnym linkiem w formularzu rejestrującym Zdjęcia na stronie www.twojfotokiosk.pl/galeria
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Gdy uzbierasz co najmniej 100 punktów, otrzymasz od nas kupon z kodem rabatowym umożliwiający darmową dostawę zakupionych w naszym sklepie produktów.

Fotobreloczek (różne kolory)
z gumową obwódką, na dwa zdjęcia o wymiarze 3.5×4.5 cm. Doskonale nadaje się do kluczy domowych jak i do kluczyków samochodowych.
fotobreloczek niebieski small
Ramki magnetyczne okolicznościowe
doskonale prezentują się na metalowych powierzchniach jak np. drzwi lodówki. Taka dekoracja świetnie podkreśli wyjątkowość uchwyconego na zdjęciu momentu.
ramka magnes okazja small
Ramka Grazia (czerwona lub biała)
z napisem Love, przeznazona na zdjęcie 10×15 cm. Ramkę możemy postawić na półce lub powiesić na ścianie w dowolnym pomieszczeniu.
ramka ps grazia red small
Fotoramka Kwiaty
zestaw czterech samoprzylepnych ramek na 2 zdjęcia 10×15 cm oraz 7×10 cm. Wykończenie tekturowo-piankowe w kolorze różowo-filetowym ze szlaczkami oraz kwiatami.
zestaw 4 ramek Easy KWIATKI small
Ramka Lexington
drewniana, przeznaczona na zdjęcie 10×15 cm. Ramka ma biały rant z delikatnym, złotym motywem graficznym oraz złotym napisem Love.
ramka drewniana lexington small
Foto linka (o długości 150 cm)
na której można zawiesić za pomocą dołączonych magnesów 4 zdjęcia. Linkę należy zawiesić na ścianie. Posiada stalowy obciążnik.
stalowa linka foto small